Kódím.cz
12

Úvod do Typescriptu

Co je to Typescript a jak ho v Reactu používat

Úvod do Typescriptu

Co je to Typescript? Proč ho používat a proč ho milují davy FE vývojářů? Mohli bychom říci, že je prostě boží. Ovšem my jsme zvídaví vývojáři, zajímá nás jak věci fungují a potřebujeme daleko lepší zdůvodnění než, že je něco boží.

Co je to Typescript a proč ho používat?

Typescript je nadstavba nad Javascriptem, která přidává statický typový systém a další pokročilou funkcionalitu pro zvýšení bezpečnosti a efektivnosti při vývoji softwaru.

To například znamená, že nám nedovolí do proměnné typu string uložit hodnotu typu number.

> let city: string = 'Praha';
> city = 125;
ERROR: Type 'number' is not assignable to type 'string'.

Proč se Typescript používá:

 1. Statická typová kontrola: Typescript umožňuje vyhledávání chyb v průběhu vývoje.

 2. Zlepšená čitelnost a dokumentace kódu: Jasně definované typy poskytují vývojářům detailnější dokumentaci kódu a zjednodušují jeho čtení.

 3. Inteligentní doplňování kódu: TypeScript poskytuje vývojářům nápovědu a automatickou dokončovací funkcionalitu.

 4. Lepší refaktorování: Bezpečnější refaktorování díky statickým typům.

 5. Kompatibilita s existujícím JavaScriptem.

 6. Frameworky a knihovny: TypeScript je dobře integrován s moderními frameworky jako React, Angular a Vue.

Základní datové typy

number: reprezentuje čísla, včetně celých čísel a desetinných čísel.

let count: number = 42;

string: reprezentuje textové řetězce.

let message: string = "Hello, TypeScript!";

boolean: reprezentuje logické hodnoty true nebo false.

let isLogged: boolean = true;

null a undefined: null a undefined jsou hodnoty, které reprezentují neexistující nebo neznámé hodnoty.

let data: null = null;
let value: undefined = undefined;

object: reprezentuje jakýkoliv objekt.

let user: object = {
 name: "John",
 age: 30,
};

Array: reprezentuje pole hodnot určitého typu.

let numbers: number[] = [1, 2, 3, 4];
let fruits: Array<string> = ["apple", "banana", "orange"];

any: typ any umožňuje proměnným nabývat hodnot jakéhokoliv typu. Používejte s opatrností, protože ztrácíte typovou kontrolu.

let dynamicValue: any = "This can be anything.";

void: reprezentuje absenci hodnoty. Používá se obvykle pro funkce, které nic nevracejí.

const logMessage = (): void => {
 console.log("This is a log message.");
};

Promise: reprezentuje hodnotu, která bude k dispozici v budoucnosti, obvykle po dokončení asynchronní operace. Nejčastěji se používá při načítání dat z API. <T> představuje typ dat nebo datovou strukturu, kterou funkce vrací.

const myAsynFunction = async (url: string): Promise<T> => {
 const { data } = await fetch(url);
 return data;
};

Interface

Interface, případně se můžete setkat s českým označením rozhraní, slouží k definování struktury dat objektů, kdy se prostřednictvím interface určí jména a datové typy jejich vlastností. Používá se při definici props v komponentách a nebo při definování návratových hodnot funkcí.

interface Person {
 name: string;
 age: number;
};