Kódím.cz
3

Životní cyklus komponenty

Rozebereme kdy přesně se komponenta renderuje a proč

Životní cyklus komponenty

Jako ilustrační příklad pro následující výklad si vezměme jednoduchou komponentu ProductItem, která představuje nějaké zboží v e-shopu.

const ProductItem = ({ name, price, amount }) => {
 const [inCart, setInCart] = useState(false);

 return (
  <div className="product-item">
   <h2>{name}</h2>
   <p>Price: {price}</p>
   <p>In stock: {amount}</p>
   <button>Add to cart</button>
  </div>
 );
};

Všimněte si, že komponenta ProductItem je vlastně obyčejná JavaScriptová funkce. V moderním Reactu se již zcela výhradně používají function componentsfunkční komponenty. Každá komponenta je pak obyčejná funkce vracející JSX. Sám React pak funkci volá během jejích životního cyklu a vrácené JSX vykreslí do DOMu prohlížeče.

lifecycleŽivotním cyklem komponenty označujeme fáze, kterými komponenta prochází během své existence v aplikaci. Komponenta během svého životního cyklu projde těmito třemi fázemi:

 1. Mount, neboli fáze připojení. Jde o první volání funkce komponenty Reactem a život komponenty zde začíná. Výsledkem této fáze je první vytvoření DOMu komponenty a jeho vložení do stránky. Tato fáze nastává pouze jednou a často se jí říká initial renderúvodní vykreslení.

 2. Update, neboli fáze aktualizace komponenty. Je to fáze, kdy React znova volá funkci komponenty aby aktualizoval jeji DOM. Tato fáze za život komponenty může nastat mnohokrát a říká se jí re-renderpřekreslení.

 3. Unmount, neboli fáze odpojení komponenty nastává pouze jednou a to ve chvíli, kdy je komponenta odstraněna z DOMu stránky. V tuto chvíli se funkce komponenty jíž nevolá.

Ve starších verzích Reactu, kdy se komponenty vytvářely výhradně jako javascriptové třídy (class components), měla komponenta přímo metody, které se spouštěly v konkrétních fázích životního cyklu. V moderním Reactu ve funkčních komponentách používáme k tomu samému useEffect.

Reakce na jednotlivé fáze

Každé překreslení komponenty znamená zavolání její funkce. To můžeme snadno zachytit například pomocí console.log přímo v těle.

const ProductItem = ({ name, price, amount }) => {
 const [inCart, setInCart] = useState(false);

 console.log('render');

 return (
  <div className="product-item">
   <h2>{name}</h2>
   <p>Price: {price}</p>
   <p>In stock: {amount}</p>
   <button>Add to cart</button>
  </div>
 );
};

Toto se ale hodí výhradně pro ilustrační a ladící účely. Provádět vedlejší efekty přímo v těle funkce je velké zlo a v praxi se tomu chceme vyhnout. Pro spuštění kódu v jednotlivých fázích životního cyklu vždy používáme useEffect.