Základní dotazy

Vyzkoušíme si základní dotazy, které pandas umí

Základní dotazy

V této části si zkusíme napas nějaké základní dotazy na naše data. pandas umožňují napsat dotazy podobně jako jazyk SQL, k práci ale jeho znalost vůbec ne potřebujeme.

Tentokrát si vyzkoušíme načíst data ze souboru ve formátu JSON. Konkrétně budeme pracovat s daty o státech světa, která jsou stažená ze služby restcountries. Data si můžeš stáhnout zde. Opět platí, že si je musíš stáhnout do adresáře, kde máš právě otevřený terminál!

Indexy

Pokud ještě nemáš otevřený Python terminál, otevři si ho. Soubor načteme pomocí funkce read_json, kde jako první parametr zadáme název souboru. Data jsou opět vrácena jako DataFrame a my si je uložíme do proměnné staty. U dat o státech světa však můžeme přidat jedno zlepšení. Víme, že každý stát na světě má svůj název a ten název je unikátní a identifikuje ho. Můžeme tedy tento název použít jako index.

K zamyšlení: Jaký index bychom použili pro tabulku zaměstnanců ve firmě, tabulku obcí České republice a tabulku aut v autopůjčovně? Pamatuj, že index by měl být unikátní.

Přidání indexu

To, jaký sloupec má být použit jako index, řeší funkce set_index(). Ta nám vrátí upravený DataFrame, který si můžeme uložit do původní proměnné staty.

>>> import pandas
>>> staty = pandas.read_json("staty.json")
>>> staty = staty.set_index("name")

Úspěch našeho počínání si můžeme zkontrolovat pomocí příkazu staty.index, který nám zobrazí informace o indexu.

>>> staty.index
Index(['Afghanistan', 'Åland Islands', 'Albania', 'Algeria', 'American Samoa',
    'Andorra', 'Angola', 'Anguilla', 'Antarctica', 'Antigua and Barbuda',
    ...
    'Uruguay', 'Uzbekistan', 'Vanuatu',
    'Venezuela (Bolivarian Republic of)', 'Viet Nam', 'Wallis and Futuna',
    'Western Sahara', 'Yemen', 'Zambia', 'Zimbabwe'],
   dtype='object', name='name', length=250)

Podívejme se nejprve, jaké informace jsou v naší tabulce obsažené.

>>> staty.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 250 entries, Afghanistan to Zimbabwe
Data columns (total 8 columns):
 #  Column   Non-Null Count Dtype
--- ------   -------------- -----
 0  alpha2Code 250 non-null  object
 1  alpha3Code 250 non-null  object
 2  capital   250 non-null  object
 3  region   250 non-null  object
 4  subregion  250 non-null  object
 5  population 250 non-null  int64
 6  area    240 non-null  float64
 7  gini    153 non-null  float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(5)
memory usage: 17.6+ KB

Výběr konkrétního řádku a hodnoty

Z názvů sloupců bychom mohli odvodit, jaké informace se v našem DataFrame nacházejí, ale možná se zorientujeme lépe, když se podíváme na nějaký konkrétní řádek.

K nalezení řádku pomocí indexu použijeme loc, která funguje obdobně jako funkce iloc. Oproti ní však primárně používá námi zvolené indexy, zatímco funkce iloc pracuje s čísly řádků. Opět platí, že používáme hranaté závorky, protože loc není běžná funkce.

>>> staty.loc["Czech Republic"] 
alpha2Code        CZ
alpha3Code        CZE
capital        Prague
region        Europe
subregion   Eastern Europe
population     10558524
area          78865
gini           26
Name: Czech Republic, dtype: object

Opět jsme vybrali jeden řádek, získáme tedy výsledek jako sérii. Můžeme však jít ještě dále a získat jednu konkrétní hodnotu. Funkci loc dodáme druhý parametr, který bude obsahovat jméno sloupce, ze kterého chceme hodnotu vybrat. Vyberme si třeba rozlohu, kterou uložíme do proměnné rozloha.

rozloha = staty.loc["Czech Republic","area"]

Výběr několika řádků

Funkce loc() si podobně jako iloc() dobře rozumí s dvojtečkou. Náš soubor je seřazený dle abecedy. Pokud tedy chceme vypsat všechny státy, jejich názvy v abecedě patří mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou, vložíme tato jméno do uvozovek a dáme mezi ně dvojtečku.

>>> staty.loc["Czech Republic":"Dominican Republic"] 
          alpha2Code alpha3Code    capital  region    subregion population   area gini
name
Czech Republic       CZ    CZE     Prague  Europe  Eastern Europe  10558524 78865.0 26.0
Denmark          DK    DNK   Copenhagen  Europe Northern Europe   5717014 43094.0 24.0
Djibouti          DJ    DJI    Djibouti  Africa  Eastern Africa   900000 23200.0 40.0
Dominica          DM    DMA     Roseau Americas    Caribbean    71293  751.0  NaN
Dominican Republic     DO    DOM Santo Domingo Americas    Caribbean  10075045 48671.0 47.2

Podobně se funkce chová, i když zadáme jen jednu hranici. Můžeme si třeba zkusit vypsat hodnoty od začátku po Andorru nebo od Uzbekistánu do konce.

>>> staty.loc[:"Andorra"]
>>> staty.loc["Uzbekistan":] 

Pokud by nás zajímaly informace o více řádcích, které spolu nesousedí, můžeme opět použít seznam. Index řádků, které nás zajímají, vložíme do seznamu a ten předáme jako první parametr funkci loc.

>>> staty.loc[["Czech Republic","Slovakia"]]  
        alpha2Code alpha3Code   capital region    subregion population   area gini
name
Czech Republic     CZ    CZE   Prague Europe Eastern Europe  10558524 78865.0 26.0
Slovakia        SK    SVK Bratislava Europe Eastern Europe   5426252 49037.0 26.0

Pomocí seznamu se můžeme zeptat i na informace z více sloupců. Zkusme si třeba porovnat rozlohu a počet obyvatel sousedních států České republiky.

>>> staty.loc[["Slovakia","Poland","Germany","Austria"], ["area","population"]]
       area population
name
Slovakia  49037.0   5426252
Poland  312679.0  38437239
Germany  357114.0  81770900
Austria  83871.0   8725931

Dotazy

Nyní si vyzkoušíme jednu z hlavních prací datového analytika, a to je psaní dotazů. Logika psaní dotazů je v různých prostředích stejná, liší se pouze to, jak ji provádíme. Podívejme se na konkrétní příklady.

Výběr sloupců

Již jsme si říkali, že ne vždy nás zajímají všechna data. Řádky již umíme vybrat pomocí funkce loc. Funkce loc je praktická, pokud vybíráme konkrétní řádky a k nim nějaké konkrétní sloupce. Dále si zopakujme, že pokud chceme vybrat jen sloupec a zachovat všechny řádky, zpravidla použijeme výběr sloupců pomocí hranatých závorek.

>>> staty["population"]

Pokud nás zajímá více sloupců, můžeme opět použít seznam, do kterého sloupce vepíšeme.

>>> staty[["population", "area"]] 

Co vlastně umí série

Asi se teď říkáš, k čemu je to vlastně dobré. Zkusme si jednoduchý příklad: Chceme zjistit, kolik lidí žije ve všech státech světa. Bude nás tedy zajímat pouze sloupec population, kde máme sérii s počty obyvatel jednotlivých států. Série sama o sobě umí zajímavé věci, například umí sama spočítat svůj součet a vrátit výsledek jako číslo. K tomu slouží funkce sum. K jejímu volání opět použijeme tečkovou notaci.

>>> populace = staty["population"]
>>> populace.sum()
7349137231

Oba kroky můžeme spojit do jednoho.

>>> staty["population"].sum()
7349137231

Série umí spočítat řadu dalších věcí, jako třeba průměr (funkce mean), minimum a maximum (funkce min a max) nebo medián (funkce median). Přehled všech funkcí najdeš v dokumentaci.

Podmínky (ano, už zase)

V datové analýze podmínkám rozhodně neutečeš. Podmínky jsou velmi užitečné, protože bez nich bychom museli pracovat se všemi daty, co jsme dostali, což není vždy žádoucí.

 • Data často obsahují chyby, která vzniknou třeba špatným nastavením stroje nebo překlepem pracovníka, který je zadával. Pokud bychom chyby nechali v datech a dále s nimi pracovali, udělaly by nám tam pěknou paseku.
 • Často chceme zpracovat jen část dat. Pokud máme například firmu s obchůdky v několika městech, můžeme chtít zpracovat jen data z jednoho města, pro nějaké konkrétní zboží nebo časové období.

V jazyce SQL píšeme podmínky za klíčové slovo WHERE, v Excelu můžeme použít funkce Filtr atd. V pandas používáme funkci query. Název této funkce si ale pamatovat nemusíš, protože namísto ní opět můžeme použít hranaté závorky.

Začněme s tím, že se podíváme na nejmenší státy, které na světě jsou. Nechme si například vypsat státy, které mají méně než 1000 obyvatel. Postup si vysvětlíme ve dvou krocích.

Nejprve potřebujeme formulovat podmínku. Ta bude vypadat takto staty["population"] < 1000. V podmínce máme sloupec, na který se ptáme, a porovnání s číselnou hodnotou. Používáme nám již známý operátor menší než (<). Zkusme si zadat samotnou podmínku do terminálu a podívejme se na výsledek.

>>> staty["population"] < 1000   
name
Afghanistan     False
Åland Islands    False
Albania       False
Algeria       False
American Samoa    False
           ...
Wallis and Futuna  False
Western Sahara    False
Yemen        False
Zambia        False
Zimbabwe       False
Name: population, Length: 250, dtype: bool

Pokud si vzpomeneš na hodnoty typu bool, víš, že ty mohly nabývat pouze dvou hodnot: True a False. Při použití operátorů pro porovnávání vždy získáme hodnotu typu bool. Pokud bychom například měli proměnnou znamka a napsali do terminálu znamka < 3, získáme jednu hodnotu True nebo False, a to podle toho, jakou hodnotu v proměnné znamka máme.

My v naší tabulce ale máme 250 států s různými počty obyvatel, proto nám náš dotaz vrací 250 hodnot, z nichž některé jsou True a některé False. Vytvořili jsme tedy jakýsi polotovar. My nyní chceme vidět jen ty řádku, kde máme hodnotu True, což nám dá státy s počtem obyvatel menší než 1000. K tomu využijeme poměrně zvláštní zápis - naši podmínku vložíme do hranatých závorek.

>>> pidistaty = staty[staty["population"] < 1000]
>>> pidistaty[["population", "area"]] 
                       population   area
name
Bouvet Island                     0  49.00
United States Minor Outlying Islands         300   NaN
Cocos (Keeling) Islands               550  14.00
French Southern Territories             140 7747.00
Heard Island and McDonald Islands           0  412.00
Holy See                       451   0.44
Pitcairn                       56  47.00
South Georgia and the South Sandwich Islands     30   NaN

Tento podivný zápis má ve skutečnosti svoji logiku. My jsme v našem polotovaru získali sloupec, kde máme 250 hodnot typu bool. pandas teď jednoduše udělají to, že vypíšou ty řádky řádky, kde má náš polotovar hodnotu True a ty, které mají hodnotu False, před námi skryjí.

V tabulce vidíme několik států a kromě Holy See (tj. Vatikánu) jsme o nich asi ani nikdy neslyšeli. V některých řádcích vidíme hodnotu NaN. To značí, že pro daný řádek hodnotu nemáme, pro některé státy tedy nemáme zadanou rozlohu. Měli bychom si tedy rozmyslet, zda s takovými státy v nějaké analýze vůbec pracovat.

Spojení více podmínek

Často narazíme na případ, kdy chceme zkombinovat více podmínek, například chceme tržby v jedné prodejně a pro letošní rok. Při kombinaci se musíme rozhodnout, zda chceme, aby ke zobrazení řádku byly splněné obě, nebo zda stačí, aby byla splněna pouze jedna z nich.

Pokud chceme, aby musely být splněny obě podmínky, vložíme mezi ně symbol &. Uvažujme dvě podmínky:

 • Stát musí mít alespoň 20 milionů obyvatel: (staty["population"] > 20000000)
 • Stát se musí nacházet v Evropě: staty["region"] == "Europe")

Obě tyto podmínky napíšeme do závorek a vložíme mezi ně symbol &. Následně použijeme již známé hranaté závorky, které přidáme hned za proměnnou staty.

>>> lidnate_evropske_staty = staty[(staty["population"] > 20000000) & (staty["region"] == "Europe")]
>>> lidnate_evropske_staty["population"]
name
France                          66710000
Germany                         81770900
Italy                          60665551
Poland                          38437239
Russian Federation                   146599183
Spain                          46438422
Ukraine                         42692393
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   65110000
Name: population, dtype: int64

Pokud chceme, aby stačilo splnění jedné podmínky, použijeme symbol |. Zde vypisujeme státy, které mají buď více než miliardu obyvatel nebo rozlohu větší než 3 miliony kilometrů čtverečních.

>>> staty[(staty["population"] > 10_000_000_000) | (staty["area"] > 3_000_000)]
             alpha2Code alpha3Code      capital  region         subregion population    area gini
name
Antarctica            AQ    ATA            Polar                  1000 14000000.0  NaN
Australia            AU    AUS     Canberra  Oceania Australia and New Zealand  24117360  7692024.0 30.5
Brazil              BR    BRA     Brasília Americas       South America  206135893  8515767.0 54.7
Canada              CA    CAN      Ottawa Americas      Northern America  36155487  9984670.0 32.6
China              CN    CHN      Beijing   Asia        Eastern Asia 1377422166  9640011.0 47.0
India              IN    IND     New Delhi   Asia       Southern Asia 1295210000  3287590.0 33.4
Russian Federation        RU    RUS      Moscow  Europe       Eastern Europe  146599183 17124442.0 40.1
United States of America     US    USA Washington, D.C. Americas      Northern America  323947000  9629091.0 48.0

Poznámka: Abychom zpřehlednili zápis velkých čísel, použili jsme podtržítko.

Použití seznamu v podmínce

Uvažujme, že bychom chtěli vypsat všechny státy, které leží v západní nebo východní Evropě. Na to bychom mohli použít operátor |, ale při dotazu na tři nebo čtyři hodnoty by se takový zápis extrémně protáhl.

V seznamu operátorů na porovnávání jsme měli ještě operátor in, kterým jsme ověřovali, jestli je nějaký prvek přítomný v kolekci. Tento operátor nám v pandas supluje funkce isin(). Pokud tuto funkci aplikujeme na jeden konkrétní sloupec, vrátí ním True pro všechny řádky, pro které je hodnota přítomná v seznamu. Náš dotaz na země východní a západní Evropy bychom tedy napsali jako isin(["Western Europe", "Eastern Europe"]).

>>> staty[staty["subregion"].isin(["Western Europe", "Eastern Europe"])]
           alpha2Code alpha3Code   capital region    subregion population     area gini
name
Austria            AT    AUT   Vienna Europe Western Europe   8725931   83871.00 26.0
Belarus            BY    BLR    Minsk Europe Eastern Europe   9498700  207600.00 26.5
Belgium            BE    BEL  Brussels Europe Western Europe  11319511   30528.00 33.0
Bulgaria           BG    BGR    Sofia Europe Eastern Europe   7153784  110879.00 28.2
Czech Republic        CZ    CZE   Prague Europe Eastern Europe  10558524   78865.00 26.0
France            FR    FRA    Paris Europe Western Europe  66710000  640679.00 32.7
Germany            DE    DEU   Berlin Europe Western Europe  81770900  357114.00 28.3
Hungary            HU    HUN  Budapest Europe Eastern Europe   9823000   93028.00 31.2
Liechtenstein         LI    LIE    Vaduz Europe Western Europe    37623    160.00  NaN
Luxembourg          LU    LUX Luxembourg Europe Western Europe   576200   2586.00 30.8
Moldova (Republic of)     MD    MDA  Chișinău Europe Eastern Europe   3553100   33846.00 33.0
Monaco            MC    MCO   Monaco Europe Western Europe    38400     2.02  NaN
Netherlands          NL    NLD  Amsterdam Europe Western Europe  17019800   41850.00 30.9
Poland            PL    POL   Warsaw Europe Eastern Europe  38437239  312679.00 34.1
Republic of Kosovo      XK    KOS  Pristina Europe Eastern Europe   1733842   10908.00  NaN
Romania            RO    ROU  Bucharest Europe Eastern Europe  19861408  238391.00 30.0
Russian Federation      RU    RUS   Moscow Europe Eastern Europe  146599183 17124442.00 40.1
Slovakia           SK    SVK Bratislava Europe Eastern Europe   5426252   49037.00 26.0
Switzerland          CH    CHE    Bern Europe Western Europe   8341600   41284.00 33.7
Ukraine            UA    UKR    Kiev Europe Eastern Europe  42692393  603700.00 26.4

Převody dat na DataFrame a zpět

DataFrame nejsou uzavřeným světem, ale umožňují snadný převod na seznamy, případně můžeme naopak převést seznam na DataFrame.

Převod DataFrame na seznam

K takovému převodu na seznam nám poslouží kombinace funkcí to_numpy a tolist. Převod totiž neprovádíme přímo, ale jako mezikrok jej převedeme na pole modulu numpy.

>>> staty_list = staty.to_numpy().tolist() 
>>> staty_list[0] 
['Kabul', 'Asia', 'Southern Asia', 27657145, 652230.0, 27.8]

Ve výsledných seznamech nám chybí názvy států. Potíž je v tom, že index se v Pandas nebere jako součást dat. Pokud chceme index vrátit do původního stavu a mít ho jako automaticky generovaná čísla řádků, můžeme použít metodu reset_index. S její pomocí pak už dokážeme dostat z DataFramu čistá data takto

>>> staty_list = staty.reset_index().to_numpy().tolist() 
>>> staty_list[0]
['Afghanistan', 'Kabul', 'Asia', 'Southern Asia', 27657145, 652230.0, 27.8]

Vytvoření DataFrame ze seznamu

Zkusme si nyní opačný postup, převedeme si seznam seznamů (což je jiný zápis dvourozměrné tabulky) na DataFrame. Jistě si vzpomínáš na příklad se známkami z testu, kterým jsme měli na prvním workshopu.

znamky = [
  ['Petr', 2],
  ['Roman', 1],
  ['Jitka', 3],
  ['Zuzana', 5],
  ['Ondřej', 2],
  ['Julie', 2],
  ['Karel', 4],
  ['Anna', 1],
  ['Eva', 1]
]

Naším úkolem bylo spočítat průměrnou známku. K tomu jsme použili cyklus.

soucet = 0
for radek in znamky:
  soucet = soucet + radek[1]
prumer = soucet / len(znamky)

Průměrnou známku ale můžeme spočítat i pomocí pandas. Pomocí funkce DataFrame převedeme proměnnou znamky na DataFrame. Abychom měli v DataFrame správné názvy sloupců, definujeme je jako parametr columns.

Následně vybereme data ve sloupci znamka. Protože jsme vybrali jeden sloupec, získáme sérii. Průměrnou hodnotu v sérii pak spočítáme pomocí funkce mean.

>>> znamky = pandas.DataFrame(znamky, columns=['student', 'znamka'])
>>> prumer = znamky["znamka"].mean()

Přehled všech funkcí, které pro sérii můžeš použít, opět najdeš v dokumentaci.

Vytvoření DataFrame ze seznamu slovníků

Pokud jsi absolvovala Úvod do programování v Pythonu 2, znáš již též slovníky. I pole složené ze slovníků můžeme převést na DataFrame.

nakupy = [
  {"person": "Petr", "item": "Prací prášek", "value": 399},
  {"person": "Ondra", "item": "Savo", "value": 80},
  {"person": "Petr", "item": "Toaletní papír", "value": 65},
  {"person": "Libor", "item": "Pivo", "value": 124},
  {"person": "Petr", "item": "Pytel na odpadky", "value": 75},
  {"person": "Míša", "item": "Utěrky na nádobí", "value": 130},
  {"person": "Ondra", "item": "Toaletní papír", "value": 120},
  {"person": "Míša", "item": "Pečící papír", "value": 30},
  {"person": "Zuzka", "item": "Savo", "value": 80},
  {"person": "Pavla", "item": "Máslo", "value": 50},
  {"person": "Ondra", "item": "Káva", "value": 300}
]

Výhodou je, že nyní nemusíme přidávat názvy sloupců, protože ty už funkce DataFrame získá z klíčů slovníků.

>>> nakupy = pandas.DataFrame(nakupy)
>>> nakupy.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 11 entries, 0 to 10
Data columns (total 3 columns):
 #  Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
 0  person 11 non-null   object
 1  item  11 non-null   object
 2  value  11 non-null   int64
dtypes: int64(1), object(2)
memory usage: 392.0+ bytes