Agregace a spojování

Agregace, spojování a propojování, výpočty a řazení jsou základní výbavou datového analytika

Agregace a spojování

V předchozí lekci jsme si ukázali, jak v pandas vytváříme DataFrame a jak z něj můžeme vybírat data pomocí různých způsobů dotazování. Nyní se posuneme o kus dále a ukážeme si, jak můžeme s DataFrame dělat složitější operace jako je filtrování chybějících hodnot, spojování a agregace.

Maturita

Abychom měli nějaký praktický příklad k procvičování, použijeme fiktivní data z výsledků maturitních zkoušek během jednoho týdne na nějakém menším gymnáziu. Maturita se odehrává ve třech místnostech: U202, U203 a U302. Máme tedy tři tabulky dat, z každé místnosti jednu. Níže si můžete prohlédnout příklad tabulky z místnosti U202. Všechny tabulky jsou ke stažení zde: u202.csv, u203.csv, u302.csv.

Funkce read_csv() knihovny pandas umí stáhnout CSV soubor rovnou z internetu.

import pandas

u202 = pandas.read_csv("https://kodim.cz/cms/assets/kurzy/python-data-1/python-pro-data-1/agregace-a-spojovani/u202.csv")
u203 = pandas.read_csv("https://kodim.cz/cms/assets/kurzy/python-data-1/python-pro-data-1/agregace-a-spojovani/u203.csv")
u302 = pandas.read_csv("https://kodim.cz/cms/assets/kurzy/python-data-1/python-pro-data-1/agregace-a-spojovani/u302.csv")
cisloStudenta predmet znamka den
1 Chemie
2 Dějepis 3
3 Matematika 2 út
2 Společenské vědy 2
4 Biologie 1
5 Dějepis 1 po
6 Fyzika 2 čt
7 Dějepis 4 po
8 Matematika 2 po
9 Dějepis
10 Chemie 2 st
3 Chemie 5 út
11 Matematika 1 st
12 Biologie 4 st
10 Dějepis 5 st

Práce s chybějícími hodnotami

V praxi se poměrně často setkáme s tím, že v datovém setu některé hodnoty chybí. Můžeme si například všimnout, že v tabulce U202 dvěma studentům chybí známka. To znamená, že se studenti k maturitě nedostavili. Na takové případy je třeba být připraven.

V pandas, ale i obecně v datové analýze, je možné se s chybějícími daty vypořádat různými způsoby:

 1. Nejlepší je vždy ověření, proč údaje chybí (např. u poskytovatele dat) a pokud je to možné, zajistit jejich doplnění.
 2. Nahradit chybějící hodnoty jinými hodnotami.
 3. Odstranit všechny řádky s chybějícími daty z datového setu.
 4. Vyčlenit je do separátního datasetu a zpracovat je zvlášť.

Důležité je mít na paměti, že vyřazením některých řádků může dojít ke zkreslení výsledků analýzy!

Odstranění neúplných řádků

Předpokládejme, že jsme si ověřili, že data chybí skutečně pouze u studentů, kteří z daného předmětu nematurovali. Protože nás budou zajímat především statistiky jednotlivých předmětů, můžeme prázdné řádky vynechat, protože označují zkoušky, které ve skutečnosti neproběhly.

Pokud jsme tak ještě neučinili, načteme si naši první tabulku jako DataFrame.

import pandas
u202 = pandas.read_csv('u202.csv')

Pokud pandas narazí na prázdnou buňku, vloží místo ní do tabulky speciální hodnotu NaN, se kterou už jsme se setkali.

Série obsahují metodu isnull(), která vrátí pravdivostní sérii s hodnotou True všude tam, kde v původní sérii chybí hodnota. Metoda notnull() pracuje přesně opačně. Vrátí pravdivostní sérii s hodnotami True všude tam, kde v původní sérii hodnota nechybí.

print(u202['znamka'].isnull())
0   True
1   False
2   False
3   False
4   False
5   False
6   False
7   False
8   False
9   True
10  False
11  False
12  False
13  False
14  False
Name: znamka, dtype: bool

Tyto metody můžeme využít například k tomu, abychom získali všechna data, kde chybí hodnota ve sloupečku znamka.

print(u202[u202['znamka'].isnull()])
  cisloStudenta predmet znamka den
0       1  Chemie   NaN pá
9       9 Dějepis   NaN pá

Další užitečné metody na práci s chybějícími hodnotami najdeme na DataFrame.

 1. dropna() vrátí datový set očištěn od chybějících dat.
 2. dropna(axis=1) odstraní všechny sloupce, které obsahují chybějící data.
 3. fillna(x) nahradí všechna chybějící data a hodnoty hodnotou x.

Spojení dat

Nyní bychom chtěli všechny tři naše tabulky spojit do jedné. Nejprve si ukážeme, jak spojit tabulky pod sebe. Výsledná tabulka tedy bude mít stále tři sloupce a počet řádků bude odpovídat součtu počtu řádků všech tří tabulek. V SQL používáme pro danou operaci klíčové slovo UNION.

Začneme s tím, že každou tabulku uložíme do DataFrame s tím, že vyhodíme studenty, kteří na maturitu nedorazili.

u202 = pandas.read_csv('u202.csv').dropna()
u203 = pandas.read_csv('u203.csv').dropna()
u302 = pandas.read_csv('u302.csv').dropna()

Pokud chceme tyto tři DataFrame spojit do jednoho, můžeme použít funkci concat.

maturita = pandas.concat([u202, u203, u302])

Pozor ale na to, že v takto vzniklém DataFrame se nám rozbije index, protože se prostě spojí za sebe indexy jednotlivých tabulek. Pokud chceme, aby pandas při spojování index přepočítal, musíme nastavit hodnotu parametru ignore_index na True.

maturita = pandas.concat([u202, u203, u302], ignore_index=True)

To už je lepší. Stále nám však zůstává jeden problém. Po spojení tabulek do jedné už nevíme, kdo maturoval v jaké místnosti. Tuto informaci si proto doplníme do původních tří tabulek jako nový sloupeček. Až poté tabulky spojíme do jedné.

u202['mistnost'] = 'u202'
u203['mistnost'] = 'u203'
u302['mistnost'] = 'u302'
maturita = pandas.concat([u202, u203, u302], ignore_index=True)

Takto už nám vznikla pěkná vyčištěná tabulka. Uložme si ji do CSV, ať ji nemusíme vyrábět pořád znova. Nebudeme ukládat index, protože ten si vždycky necháme vyrobit automaticky.

maturita.to_csv('maturita.csv', index=False)

Výslednou tabulku si můžete stáhnout jako soubor maturita.csv.

Propojení dat

pandas však umí DataFrame také propojit, což odpovídá SQL příkazu JOIN. Nyní si ukážeme, jak na to. U výsledné tabulky je důležité, že bude mít více sloupců, počet řádků závisí na konkrétním typu operace a na samotných datech, jak ještě uvidíme.

Naše výsledky byly anonymní. Pokud bychom ale chtěli vytisknout maturitní vysvědčení, potřebujeme k číslům studenta zjistit jejich jména. Jména najdeme v samostatné tabulce studenti.csv. Načtěme si jej jako DataFrame.

studenti = pandas.read_csv('https://kodim.cz/cms/assets/kurzy/python-data-1/python-pro-data-1/agregace-a-spojovani/studenti.csv')
print(studenti.head())
  cisloStudenta       jméno
0       1  Jana Zbořilová
1       2   Lukáš Jurčík
2       3    Pavel Horák
3       4   Pavel Kysilka
4       5 Kateřina Novotná

U operace JOIN jsou důležité dvě věci:

 • Podle jakého sloupce (nebo jakých sloupců) dvě různé tabulky propojujeme.
 • Co udělat v případě, že pro nějaké řádky nemám ve druhé tabulce odpovídající hodnotu.

Propojení tabulek se v pandas dělá pomocí funkce merge (dokumentaci k ní je zde). Ve výchozím nastavení funkce merge provádí spojení podle sloupců, které mají shodný název. V našem případě mají oba DataFrame sloupec cisloStudenta, je tedy použit tento sloupec. Je to přesně ten sloupec, podle kterého bychom je chtěli spojit.

Ve výchozím nastavení funkce merge() ponechá pouze řádky, které mají záznamy v obou tabulkách. V SQL bychom tuto operaci označili jako INNER JOIN.

propojeny_df = pandas.merge(u202, studenti)
print(propojeny_df.head())
  cisloStudenta      predmet znamka den      jmeno
0       1      Chemie   NaN pá Jana Zbořilová
1       2      Dějepis   3.0 pá  Lukáš Jurčík
2       2 Společenské vědy   2.0 pá  Lukáš Jurčík
3       3    Matematika   2.0 út   Pavel Horák
4       3      Chemie   5.0 út   Pavel Horák

Pokud by například nějaký student nebyl uvedený v tabulce se studenty, jeho maturitní výsledek by zmizel. U nového DataFrame bychom tedy měli zkontrolovat, zda má spojenyDF stejný počet řádků jako u202.

print(u202.shape)
(15, 4)
print(propojeny_df.shape)
(15, 5)

Zde vidíme, že data jsou zřejmě v pořádku.

Dále připojíme tabulku predsedajici.csv, kde máme vypsané předsedy maturitních komisí. Tu si opět načteme jako DataFrame.

preds = pandas.read_csv('https://kodim.cz/cms/assets/kurzy/python-data-1/python-pro-data-1/agregace-a-spojovani/predsedajici.csv')

Zkusme tabulky spojit jako předtím.

novy_propojeny_df = pandas.merge(propojeny_df, preds)
print(novy_propojeny_df.head())
Empty DataFrame
Columns: [den, datum, jmeno, cisloStudenta, predmet, znamka]
Index: []

Tentokrát jsme příliš neuspěli, výsledný DataFrame je prázdný. Proč tomu tak je? Protože v obou DataFrame máme sloupec jmeno, v jednom případě však jde o jméno studenta a ve druhém o jméno předsedy komise. To ale pandas samozřejmě neví. Proto mu musíme říct, že chceme data spojit pouze podle sloupce den.

novy_propojeny_df = pandas.merge(propojeny_df, preds, on=['den'])
print(novy_propojeny_df.head())
    datum      jmeno_x den cisloStudenta   predmet znamka mistnost     jmeno_y
0 21.5.2019 Marie Zuzaňáková út       3 Matematika   2.0   u202   Pavel Horák
1 21.5.2019 Marie Zuzaňáková út       3   Chemie   5.0   u202   Pavel Horák
2 22.5.2019   Petr Ortinský st       10   Chemie   2.0   u202 Miroslav Bednář
3 22.5.2019   Petr Ortinský st       10   Dějepis   5.0   u202 Miroslav Bednář
4 22.5.2019   Petr Ortinský st       11 Matematika   1.0   u202 Ivana Dvořáková

Zatím to vypadá dobře. Pokud se ovšem podíváme na shape, něco nám tady nehraje.

print(novy_propojeny_df.shape)
(10, 8)

Najednou máme v tabulce pouze 12 řádků, některé tedy zmizely. To znamená, že funkce merge() nenašla pro všechna zkoušení odpovídajícího předsedu. Jak je to možné? Zkusme nyní říct funkci merge(), aby nám zachovala v prvním DataFrame ty řádky, pro které nenajde odpovídající záznam. Této operaci se v jazyce SQL říká LEFT OUTER JOIN. My ho provede tak, že funkci merge() jako parametr how zadáme hodnotu left.

novy_propojeny_df = pandas.merge(propojeny_df, preds, on=['den'], how="outer")
print(novy_propojeny_df.shape)
(14, 8)

Tentokrát jsme již o data nepřišli, ale kde se stala chyba? Zkusme si zobrazit ty řádky, které se nepodařilo propojit. Poznáme je tak, že mají prázdný sloupec datum.

print(novy_propojeny_df[novy_propojeny_df["datum"].isnull()])
  cisloStudenta   predmet znamka den mistnost      jmeno_x datum jmeno_y
5      5.0   Dějepis   1.0 po   u202 Kateřina Novotná  NaN   NaN
6      7.0   Dějepis   4.0 po   u202    Vasil Lácha  NaN   NaN
7      8.0 Matematika   2.0 po   u202  Alexey Opatrný  NaN   NaN

Nyní jsme již na stopě problému. Z nějakého důvodu nám nefunguje propojení v případě, že ve sloupci den je hodnota po. Po chvíli zkoumání zjistíme, že za chybu může nenápadná mezera, která je ve sloupci den za hodnotou po v souboru prednasejici.csv. Ať už vznikla chyba překlepem nebo nějakou jinou chybou, takové věci se bohužel stávají a proto při práci s daty musíme neustále kontrolovat, zda jsme nějako operací o část dat nepřišli.

Pokud nemáme možnost vstupní data opravit, můžeme použít funkci strip(), která z řetězce odstraní mezery (a další bílé znaky) na začátku a na konci. Tyto mezery jsou v drtivé většině případů způsobeny chybou a proto jejich odstraněním nic nezkazíme.

preds["den"] = preds["den"].str.strip()
novy_propojeny_df = pandas.merge(propojeny_df, preds, on=['den'], how="outer")
print(novy_propojeny_df.shape)
(13, 8)

Poslední nepříjemností, na kterou se podíváme, je to, že sloupce jmeno se automaticky přejmenovaly, aby neměly v tabulce stejný název. Zde můžeme použít metodu rename, abychom sloupečky přejmenovali na něco smysluplného.

novy_propojeny_df = novy_propojeny_df.rename(columns={'jmeno_x': 'jmeno', 'jmeno_y': 'predseda'})

Agregace

Z databází známe kromě UNION a JOIN také operaci GROUP BY. V pandas ji provedeme tak, že pomocí metody groupby vyrobíme z DataFrame speciální objekt DataFrameGroupBy. Dejme tomu, že chceme grupovat podle sloupečku mistnost.

maturita.groupby('mistnost')

Na tomto speciálním objektu pak můžeme používat různé agregační funkce. Nejjednodušší je funkce count

print(maturita.groupby('mistnost').count())
     jméno předmět známka den datum předs
místnost
u202     13    13   13  13   13   13
u203     13    13   13  13   13   13
u302     12    12   12  12   12   12

Další užitečné agregační funkce jsou například:

 • sum - součet hodnot,
 • max - maximální hodnota,
 • min - minimální hodnota,
 • first - první hodnota,
 • last - poslední hodnota,
 • mean - průměr z hodnot,
 • median - medián z hodnot,
 • var - rozptyl hodnot,
 • std - standardní odchylka hodnot,
 • all - True, pokud jsou všechny hodnoty True,
 • any - True, pokud je alespoň jedna z hodnot True.

Nemusíme samozřejmě grupovat přes všechny sloupečky. Vybereme si pouze ty, které nás zajímají. Zkusme například spočítat průměrnou známku z jednotlivých předmětů.

print(maturita.groupby('predmet')['znamka'].mean())

Pomocí agregací můžeme vyřešit i náš problém s nákupy. Pokud máme stále načtený Data Frame nakupy, můžeme použít funkci groupby podle jména a následně spočítat sumu nákupů pomocí .sum().

nakupy = pandas.read_csv('nakupy.csv')
nakupy_celkem = nakupy.groupby("Jméno")["Částka v korunách"].sum()
print(nakupy_celkem)
Jméno
Libor  124
Míša   160
Ondra  500
Pavla   50
Petr   539
Zuzka   80
Name: Částka v korunách, dtype: int64

Počítané sloupce

Občas je užitečné přidat nový sloupec, který obsahuje hodnotu vypočtenou na základě hodnot ostatních sloupců. Vraťme se například k naší tabulce s údaji o státech ve světě. Máme informaci o rozloze a počtu obyvatel, mohli bychom tedy přidal sloupec s hodnotou hustoty zalidnění (počet obyvatel na 1 km čtvereční), který získáme vydělením počtu obyvatel rozlohou země.

Pokud nemáme načtený soubor s daty, načteme si ho.

staty = pandas.read_json("staty.json")
staty = staty.set_index("name")

Přidání nového sloupce je poměrně jednoduché. Před znaménko = vložíme proměnnou s DataFrame a do hranatých závorek vložíme název nového sloupce. Na pravou stranu umístíme výpočet. Ve výpočtu pracujeme s jednotlivými sloupci, v našem konkrétním případě vydělíme sloupec population sloupcem area.

staty["population_density"] = staty["population"] / staty["area"]

Poznámka: pandas nás neupozorní, pokud sloupec již existuje, musíme si tedy dát pozor, abychom nepřepsali nějaký existující sloupec.

Řazení

Data řadíme poměrně často. U běžeckého závodu nás zajímají ti nejrychlejší běžci, u položek v e-shopu ty nejlépe hodnocené, u projektu zase chceme vidět úkoly s nejbližším deadline. Abychom tyto hodnoty získali, musíme data seřadit. Ve světě databází pro to používáme klíčová slova ORDER BY, v pandas nám poslouží metoda sort_values. Jako její první parametr zadáváme sloupec (nebo seznam sloupců), podle kterého (kterých) řadíme.

staty.sort_values(by="population")

Metoda sort_values standardně řadí vzestupně. Chceme-li řadit sestupně, zadáme jí parametr ascending a nastavíme ho na False.

staty.sort_values(by="population", ascending=False)