Opakování a pozicování

Opakování základních znalostí HTML a CSS a vlastnost position.

CSS

CSS (Cascading style sheets) se do češtiny překládá jako Kaskádové styly, ale my budeme používat anglický výraz css nebo prostě styly. CSS nám umožňuje stylovat - upravovat, obarvovat, posouvat, pozicovat - prvky na naší HTML stránce. Jak už víme, CSS soubory se na HTML soubory napojují v hlavičce (head), a to pomocí značky link.

Syntax CSS souborů

CSS syntax

Selektory

Prvky na stránce vybíráme pomocí selektorů.

 • * tento selektor nám vybere všechny prvky.
 • h1 můžeme vybírat podle značky
 • .content podle třídy
 • #unique-id nebo podle id

Selektor podle id zmiňujeme, my ale pomocí něj stylovat nebudeme, není to "good practice". Id určitého typu totiž může být na stránce pouze jedno, a to by nám komplikovalo efektivní stylování našich stránek. Bude se nám ale hodit při lekcích Javascriptu.

Dědičnost (inheritance)

Dědičnost v CSS znamená, že vlastnost, která je nastavená na rodiči, se projeví i na všech jeho dětech. Vlastnosti, které se dědí jsou například barva color nebo font písma font-family. Naopak nedědí se vlastnost border, height, margin, a další.

Box model

Všechny prvky na stránce jsou v základu hranaté / obdélník / box.

Box model je souhrnný název pro skupinu vlastností, která ovlivňuje vzhled a chování tohoto obdélníku. Těmito vlastnostmi myslíme:

 • samotný obsah prvku
 • width - šířka
 • height - výška
 • padding - okraj okolo prvku unvitř rámečku
 • border - rámeček, skládá se z vlastností
  • border-width, border-style, border-color
 • margin - okraj okolo prvku vně rámečku
Box model

Pokud v CSS nastavíme

* {
 box-sizing: border-box;
}

bude výška a šířka prvku v sobě zahrnovat i padding a border.

Jednotky v CSS

Hodnoty velikostí a vzdáleností můžeme při kódování webových stránek určovat pomocí různých jednotek.

px

Pixely jsou jednou z nejpoužívanějších absolutních jednotek a původně jsou definovány jako 1/96 palce. Tato velikost odpovídala až do doby, kdy se začaly vyvíjet kvalitnější monitory s velikým rozlišením. Proto v současné době už na nějakých monitorech 1 pixel přesně neodpovídá 1/96 palce.

em

Pokud použijeme na určení velikosti jednotku em, znamená to velikost závisející na velikosti fontu rodičovského elementu. Pokud má rodič nastavenou font-size: 12px, a my pak použijeme velikost 2em, bude to reprezentovat 24px.

rem

Jednotka rem je velice podobná jednotce em s tím rozdílem, že velikost určujeme v poměru vůči velikosti fontu root elementu, tedy html elementu. Pokud je v dokumentu nastavena font-size: 16px a my nastavíme na našem prvku font-size: 1.25rem bude to znamenat 16*1.25, tedy 20px.

%

Procenta vyjadřují velikost v procentech relativně k velikosti rodiče.

vw, vh

Jednotky vw a vh reprezentují viewport width a viewport height, tedy celá šířka nebo výška průhledu (toho, co právě vidíme v okně, ne celé stránky). Element, který má nastaveno width: 100vw, zabírá celou šířku viewportu. Nastavení height: 50vh znamená 50% výšky viewportu.

Funkce calc

Funkce calc se v CSS používá, pokud nedokážeme určit přesnou výšku pomocí celých jednotek. Výhodou je, že můžeme počítat pomocí kombinace různých jednotek. Například potřebujeme, aby element vyplnil celou výšku viewportu kromě headeru, který má výšku 50px. Toto je možné napsat jako:

.content {
 height: calc(100vh - 50px);
}