4

Funkce a moduly

Ukážeme si, jak používat funkce a importovat moduly, abychom nemuseli všechno v Pythonu psát od píky.

S čísly a řetězci jsme zatím byli schopní pracovat pouze pomocí aritmetických operátorů. To nám ale brzy nebude stačit a budeme potřebovat složitější operace, kterým říkáme funkce.

Funkce

Funkce je nějaký komplikovanější výpočet nebo malý program zabalený do jakési krabičky. Této krabičce dáme nějaké jméno, abychom jej mohli používat na různých místech v našem programu. Funkci si můžeme představit jako topinkovač. Topinkovač pro nás dělá nějakou užitečnou činnost (opéká topinky), která by byla otravná a zdlouhavá, kdybychom ji chtěli dělat sami, například smažit topinky na oleji na pánvičce. Každá funkce má svoje jméno a obvykle má nějaký vstup (čerstvý chleba) a výstup (opečená topinka). Funkci spustíme tak, že ji takzvaně zavoláme.

Dobrým příkladem v jazyce Python je funkce round(), která pro nás dělá zaokrouhlování. Můžeme tedy psát

>>> round(3.141592)
3

Tomuto zápisu se říká volání funkce. Funkce se vždy volá tak, že napíšeme její jméno a do kulatých závorek za něj její vstupy (odborně se vstupům říká argumenty). V našem případě funkci předáváme jeden argument (vstup), číslo 3.141592. Když funkci zavoláme s nějakým argumentem, funkce takzvaně vrátí výsledek.

Pozor na to, že zaokrouhlování v jazyce Python se chová trošku jinak než jak jsem zvyklí ze školy. Zkuste například následující příkazy:

>>> round(3.5)
4
>>> round(2.5)
2

Funkce round() totiž zaokrouhluje vždy k nejbližšímu sudému číslu pokud se vstup funkce nachází přesně uprostřed mezi dvěma hodnotami. Například 3.5 je přesně mezi 3 a 4. Díky tomuto pravidlu tak Python namísto zaokrouhlování vždy nahoru zaokrouhluje v polovině případů nahoru a v polovině dolů. Je to jakýsi pokus být víc fér, ale zatím jsem nepotkal žádný jiný programovací jazyk, který by se o něco takového snažil.

Kromě funkce round() Python obsahuje mnoho dalších užitečných funkcí a mnoho z nich uvidíme v pozdějších částech tohoto kurzu. Nyní můžeme kromě funkce round() zmínit například funkci len(), která vrací počet znaků uvnitř nějakého řetězce. Například:

>>> jmeno = 'Theodor Holohlávek'
>>> len(jmeno)
18

Moduly

Python sice obsahuje mnoho užitečných funkcí, ale vzhledem k množství problémů, které chceme pomocí Pythonu řešit, je to pořád málo a různých funkcí potřebujeme opravdu hodně. Abychom se v tom všem vyznali, třídíme funkce do takzvaných modulů.

Jeden z užitečných modulů nese název math, a obsahuje mnoho standardních matematických funkcí. Mimo jiné obsahuje funkce pro zaokrouhlování nahoru a dolů. Pokud chceme modul math použít, musíme jej nejdříve importovat příkazem

>>> import math

Poté, co tento příkaz zadáme do Python konzole, můžeme volat všechny funkce z tohoto modulu tak, že vždy před název funkce pomocí tečky připojíme název modulu, ze kterého funkce pochází. Například

>>> math.ceil(3.14)
4

Dalším užitečným modulem je modul random, který obsahuje funkce pro generování náhodných čísel. Jedna z takových funkcí se jmenuje randint(). Umí generovat náhodná celá čísla v zadaném rozmezí. Můžeme tak například simulovat házení kostkou.

>>> import random
>>> random.randint(1, 6)
5
>>> random.randint(1, 6)
1
>>> random.randint(1, 6)
4
>>> random.randint(1, 6)
4
>>> random.randint(1, 6)
1
>>> random.randint(1, 6)
2
>>> random.randint(1, 6)
4

Cvičení

1

Délka názvu

pohodička

Uložte si do proměnné nazev řetězec s názvem “Divadlo Pěst na oko”. Pokud použijeme designové písmo nad hlavní vchod budovy, jeden znak (i mezera) bude široký 30 cm. Použijte funkci len() abyste zjistili počet znaků v názvu divadla a spočítejte délku nápisu v centimetrech.

2

Zaokrouhlování

to dáš

Divadlo chce mít ceny vstupenek jak v eurech tak v celých korunách. Uložte do proměnné eura cenu studentské vstupenky (65% z 12 euro). Použijte funkci round() a do proměnné koruny spočítejte kolik činí studentské vstupné v korunách jestliže kurz eura je 24 korun.

3

Zaokrouhlování nahoru

pohodička

Importujte modul math a vyzkoušejte si funkci math.ceil(), která slouží k zaokrouhlování směrem nahoru. Proveďte zaokrouhlování z předchozího cvičení na celé koruny směrem nahoru.

4

Náhodná čísla

to dáš

Na informačním panelu v předsálí divadla se zobrazují informace o náhodných představeních. Pro tento panel potřebujeme generátor náhodných čísel, který bude generovat čísla představení mezi 1 až 24. Importujte modul random a použijte funkci randint() pro vygenerování několika náhodných čísel z tohoto rozsahu.

Bonusy

5

Klasické zaokrouhlování

smrt v přímém přenosu

Překvapivě Python neobsahuje žádnou funkci, která by dělala klasické zaokrouhlování, tedy takové, na které jsme všichni zvyklí ze školy. S něčím takovým se nemůžeme spokojit.

  1. Zkuste vymyslet (za použití funkcí, které už znáte) příkaz, který zaokrouhlí číslo v proměnné cislo na celé číslo klasickým zaokrouhlováním.
  2. Pokud si chcete svoje řešení otestovat, můžete si obsah proměnné cislo vygenerovat náhodně funkcí random.uniform(). Ta má stejné vstupy jako funkce random.randint(), generuje ale desetinná čísla.