6

Podmínky a cyklus FOR

Podmínky a cykly jsou základní stavební prvky větších programů, které už řeší složitější a praktičtější problémy.

Zatím všechny naše programy vypadaly jako sekvence příkazů vykonávané jeden za druhým. Pro komplikovanější programy ale budeme potřebovat umožnit, aby se některé části programu vykonaly jen za určitých podmínek , nebo se vykonávaly opakovaně v cyklu.

Podmínky pro řízení běhu

V minulých kapitolách už jsme viděli podmínky při chroustání seznamů. Ty v podstatě řídily, které hodnoty se dostanou do našeho výsledného seznamu. Mnohem mocnější nástrojem jsem ovšem podmínky, které dokáží ovlivnit běh samotného programu.

Představte si, že chceme napsat program, který určí, zda je hrací kostka férová či falešná. Program načte experimentální data se souboru do proměnné hody… Ovšem k tomu, aby náš program fungoval, potřebujeme hodů dostatek. Ze tří hodů kostkou těžko určíme, jestli je nebo není fér. Dejme tomu, že pro spolehlivý výsledek požadujeme alespoň tisíc hodů kostkou. Pokud je hodů málo, můžeme uživateli oznámit, že výsledek není spolehlivý.

import statistics

soubor = open('hody.txt')
hody = [int(hod) for hod in soubor]
soubor.close()

if len(hody) < 1000:
 print('Nespolehlivý výsledek kvůli nedostatku dat.')

print(statistics.mean(hody))

Pokud bychom při nedostatku dat vůbec nechtěli vypisovat výsledek, můžeme do podmínky přidat další příkaz, který program ihned ukončí

if len(hody) < 1000:
 print('Nespolehlivý výsledek kvůli nedostatku dat.')
 exit()

Bloky

Všimněte si, že všechny příkazy, které jsou součástí naší podmínky, jsou odsazené kousek doprava. Tímto poprvé narážíme na takzvané bloky kódu. Blok je způsob jak seskupit posloupnost příkazů do jednoho celku. Takový celek pak může být součástí podmínky nebo, jak později uvidíme, například cyklu. Blok vždy začíná dvojtečkou na konci předchozího řádku. Tím říkáme k jaké konstrukci (v našem případě if) náš blok příkazů patří.

Odsazování bloků se provádí buď pomocí několika mezer. Podobně jako v případě jmen proměnných, zde opět přichází do hry různé programovací styly. Někteří programátoři mají rádi pro odsazení dvě mezery, jiní čtyři, někteří dokonce používají jeden tabulátor. Opět je to na jakémsi vašem estetickém cítění.

Pokud si zvolíte konkrétní styl, je velice důležité jej dodržovat. Pokud v rámci jednoho bloku budete míchat různé počty mezer pro odsazení, Python vašemu kódu nebude rozumět a bude si na vás stěžovat (rozuměj: vyhazovat chyby).

Podmínky se dvěma větvemi

Podmínky mohou být mnohem zajímavější a komplexnější, než jak jsme viděli před chvíli. Například mohou mít jak pozitivní tak negativní větev. Negativní větev se spouští, pokud výraz v podmínce vrátí False. Můžeme pak například psát:

if len(hody) < 1000:
 print('Nespolehlivý výsledek kvůli nedostatku dat.')
 exit()
else:
 print('Výsledek je dostatečně spolehlivý.')

Cvičení: Podmínky

1

Dělení

pohodička

Napište program deleni.py, který na příkazové řádce obdrží dvě celá čísla a vypíše jejich podíl zaokrouhlený na tři desetinná čísla. Pokud je druhé číslo 0, program vypíše hlášku, že nulou dělit nelze.

2

Kontrola souboru

pohodička

Napište program zpracovani.py, který na příkazové řádce obdrží název souboru. Pokud soubor končí příponou .csv, program vypíše název tohoto souboru na obrazovku. Pokud má soubor jinou příponu, programu zahlásí, že daný soubor neumí zpracovat.

V tomto příkladu se vám může hodit metoda řetězců s názvem endswith (viz dokumentace).

Bonusy

3

Maximum ze dvou čísel

to dáš

Napište program max2.py, který dostane na vstupu dvě celá čísla a vrátí větší z nich. Vyhněte se použití funkce max().

4

Maximum ze tří čísel

zapni hlavu

Opět bez použití funkce max() napište program max3.py, který dostane na vstupu tři celá čísla a vrátí největší z nich.

Cyklus FOR

Nyní už jsme připravení na pořádnou jízdu. V předchozí částí jsme si ukázali, jak nějakou část kódu vynechat, pokud není splněna nějaká podmínka. Nyní si ukážeme, jak nějakou část kódu opakovat vícekrát po sobě.

Cyklus FOR jste vlastně už ve zjednodušené formě viděli při chroustání seznamů. Vezměme si například takovýto program:

jmena = ['petr', 'pavel', 'jitka', 'jana']
delky = [len(jmeno) for jmeno in jmena]

Se svými zkušenostmi jste jistě schopni popsat, co přesně takový program dělá. Jednoduše chroustání projde jednotlivé prvky seznamu jmena a vyrobí nový seznam, který pro každé jméno obsahuje jeho délku.

Co kdybychom ale chtěli projít nějaký seznam prvek po prvku, ale nechtěli bychom vyrábět žádný nový seznam? Mohli bychom třeba chtít jen vypsat délky jmen pod sebe na obrazovku. V takovém případě použijeme místo chroustání seznamů skutečný FOR cyklus:

jmena = ['petr', 'pavel', 'jitka', 'jana']
for jmeno in jmena:
 print(len(jmeno))

Všimněte si, že cyklus FOR je v základu dost podobný chroustání seznamů. I tady říkáme, že se má něco provést pro každý prvek seznamu. Jen teď máme podstatně větší volnost v tom, co s jednotlivými prvky provedeme. Podobně jako v případě podmínek můžeme cyklu FOR předat celý blok příkazů najednou:

jmena = ['petr', 'pavel', 'jitka', 'jana']
for jmeno in jmena:
 mail = jmeno + '@gmail.com'
 print(mail)

Dokonce se můžeme opravdu odvázat a vložit do bloku v cyklu FOR i podmínku.

jmena = ['petr', 'pavel', 'jitka', '', 'jana']
for jmeno in jmena:
 if len(jmeno) < 1:
  mail = 'neplatný email'
 else:
  mail = jmeno + '@gmail.cz'
 print(mail)

Tímto jsme vlastně vysvětlili to hlavní a zásadní, co o cyklu FOR zatím potřebujeme vědět. Možná se to na první pohled nezdá, ale přidáním cyklu do našeho programátorského arzenálu jsme otevřeli pandořinu skříňku plnou možností, co v našich programech můžeme dělat. Také jsme ovšem otevřeli bránu do samotných pekel, neboť už si díky cyklům můžeme troufnout na mnohem komplikovanější problémy. Na ty bude často potřeba pořádně roztočit mozkové závity.

Ukažme si například, jak se pomocí cyklu spočítá součet všech čísel v seznamu.

soucet = 0
for cislo in cisla:
 soucet = soucet + cislo

Ne, že bychom zrovna takovýto kus kódu nutně potřebovali, když můžeme použít funkci sum(). Tento příklad ale ukazuje, že s cykly můžeme dělat spoustu zajímavých věcí.

Cvičení: Cyklus FOR

5

Hrátky s cykly

to dáš

Napište program, který dostane na příkazové řádce seznam celých čísel a

 1. vypíše všechna tato čísla pod sebe, každé na nový řádek,
 2. vypíše každé číslo spolu s jeho opačnou hodnotu (obrácené znaménko),
 3. vypíše pouze čísla větší než 0,
 4. čísla větší než 0 vypíše tak jak jsou, čísla menší než nula vypíše s obráceným znaménkem.
6

Poznávačky

to dáš

Popište vlídným, ale přesným slovem, co dělají následující cykly:

for x in cisla:
 if x % 2 == 0:
  print(x)
for jmeno in jmena:
 if jmeno[0] == 'p':
  print('pako')
 else:
  print(jmeno)

Povinné čtení na doma

Ještě než se přesuneme k hlavnímu tématu, ukážeme si, jak dělat hezčí import funkcí z modulů. Do této chvíle, pokud jsme chtěli použít například funkci mean z modulu statistics, psali jsme něco jako.

import statistics
prumer = statistics.mean(data)

Pokud funkce z tohoto modulu používáme v našem programu často, budeme název statistics psát tolikrát, až se upíšeme k smrti. Abychom byli při psaní kódu efektivnější, přejmenujeme si během importu název modulu na něco kratšího, například takto

import statistics as stat
prumer = stat.mean(data)

Může se nám také stát, že z nějakého modulu potřebujeme jen některé funkce, například funkce randint() a uniform() z modulu random. V takovém případě můžeme funkce importovat takto

from random import randint, uniform

Takto importované funkce pak můžeme používat bez tečkové notace

from random import randint, uniform
hod_kostkou = randint(1, 6)
hod_desetinnou_kostkou = uniform(1, 6)

Podmínky s více větvemi

V této lekci jsme si zatím představili pouze podmínky s jednou nebo dvěma větvemi. Když chci něco provést jen v případě, že jsem z písemky dostal více než 90 bodů, napíšu podmínku s jednou větví.

if bodu > 90:
 print('Dobrá práce')

Pokud chci něco provést v případě, že podmínka nebyla splněna, použiju podmínku s dvěma větvemi.

if bodu > 90:
 print('Dobrá práce')
else:
 print('Špatná práce')

Co kdybych ale například chtěl rozdělit známky podle počtů bodů? Tedy za více než 90 by bylo A, za 80 až 90 B a tak dále. V takovém případě bych mohl použít podmínku s více větvemi.

if bodu >= 90:
 print('A')
elif bodu >= 80:
 print('B')
elif bodu >= 70:
 print('C')
elif bodu >= 60:
 print('D')
elif bodu >= 50:
 print('E')
else:
 print('F')

Zde je dobré vědět, jakým způsobem Python takovou podmínku vyhodnocuje. Nejdřív se podívá, jestli je splněna první větev. Pokud ano, vykoná příslušný blok kódu a zbytek větví přeskočí. Pokud první větev není splněna, zkouší, jestli je splněna druhá. Pokud ano, vykoná příslušný blok a opět zbytek přeskočí. Takto pokračuje dokud nevyčerpá všechny větve nebo nenarazí na else. Důležité je tedy zapamatovat si, že pokud výraz v nějaké větvi uspěje, zbytek větví se přeskočí a Python se na ně ani nepodívá.

Doporučené úložky na doma

7

Heslo

pohodička

Napište program login.py, který na příkazovém řádku obdrží uživatelské jméno a heslo. Program bude mít v sobě uloženo správné heslo a pokud jej uživatel zadá, program vypíše něco ve smyslu “přístup povolen”. Zadá-li uživatel špatné heslo, program odpoví “přístup odepřen”.

8

Převod na USD

to dáš

Napište program usd.py, který bude umět převádět měnu na americké dolary. Když program zavoláte takto

$ python3 usd.py czk 550

převede 550 českých korun na americké dolary. Pokud jej zavoláte takto

$ python3 usd.py eur 21

převede 21 euro na americké dolary.

Jako přídavek můžete do svého programu přidat tolik měn, kolik se vám líbí.

9

Banka

to dáš

Napište program, který z textového souboru přečte seznam zůstatků na spořících účtech a vypíše tyto zůstatky navýšené o 2.5% úrok.

 1. Vypište každý navýšený zůstatek na samostatný řádek.
 2. Vypište jen ty zůstatky, které nejsou záporné.
 3. Zkuste jednotlivé řádky očíslovat. Každý řádek tedy bude obsahovat číslo řádku a výsledný zůstatek.
10

Hádanky

to dáš

Projděte si následující program a zkuste předpovědět co nejpřesněji, jaký bude jeho výstup. Zkuste co nejvýstižněji (jednou dvěma větami) zformulovat, co program dělá.

cisla = [3, 5, 8, 0, 4, 2, 0, 7, 6, 2, 0, 5]
sum = 0
for cislo in cisla:
 sum = sum + cislo
 if cislo == 0:
  print(sum)
  sum = 0
cisla = [3, 5, 8, 0, 4, 2, 0, 7, 6, 2, 0, 5]
index = 0
for cislo in cisla:
 if index % 2 == 0:
  print(cislo)
 index += 1
11

Vzestupný seznam

zapni hlavu

Napište program, který o zadaném seznamu celých čísel rozhodne, zda jsou čísla v tomto seznamu vzestupně seřazena.

Volitelné úložky na doma

12

Písemky

to dáš

Napište program, který obdrží seznam známek z písemek a na výstup vypíše souhrn toho, kolik bylo dohromady jedniček, kolik dvojek, kolik trojek a tak dále.

13

Maximum

zapni hlavu

Zkuste napsat program, který na vstupu obdrží seznam čísel a najde mezi nimi nejvyšší číslo. Pozor, bez použití funkce max().

14

Druhé maximum

zavařovačka

Zkuste napsat program, který na vstupu obdrží seznam čísel a najde mezi nimi druhé nejvyšší číslo. Opět bez použití funkce max().

15

K-té maximum

smrt v přímém přenosu

Napište program, který dostane na příkazové řádce posloupnost čísel. První číslo udává, kolikáté největší číslo chceme ve zbytku zadaných čísel najít. Můžeme tak chtít třeba páté největší číslo z 6, 1, 3, 8, 4, 7, 2

$ python3 kmax.py 5 6 1 3 8 4 7 2
3

Pokud je nějaké číslo v seznamu dvakrát, bere se jako dvě různá maxima. Nepoužívejte žádné Python funkce typu sorted nebo max. Napište všechno pěkně od píky.

Možností, jak tento úkol vyřešit, je více. Nebojte se zagooglit, nebojte se být kreativní.

16

Ruleta

zapni hlavu

Na obrázku vidíte rozložení čísel na klasické Francouzské ruletě. Ruleta obsahuje čísla 0 - 36. Každé číslo s výjimkou nuly je buď sudé nebo liché a zároveň červené nebo černé. Pro čísla 1 až 10 a 19 až 28 platí, že lichá čísla jsou červená a sudá jsou černá. Pro zbytek platí obrácené pravidlo, tedy lichá jsou černá a sudá červená. Nula není ani lichá ani sudá, ani černá ani červená.

Ruleta

Napište program, kterému uživatel zadá číslo a program odpoví jestli jde o číslo sudé nebo liché, černé nebo červené, nebo je to nula.

17

Přestupný rok

zapni hlavu

Napište program, který po zadání kalendářního roku vypíše, zda jde o rok přestupný, či nikoliv. Letopočet je přestupný, pokud je dělitelný čtyřmi. Roky, které jsou dělitelné 100 jsou ovšem přestupné pouze tehdy, jsou-li zároveň dělitelné 400.