2

Hodnoty, proměnné, funkce

Ukážeme si jak Pythonu posílat jednoduché příkazy a uvidíme, co nám odpoví.

V této kapitole si představíme úplné základy programování v Pythonu. Ještě nebudeme psát celé programy, ale budeme zatím Pythonu posílat jednotlivé příkazy a uvidíme, co nám odpoví.

Abychom si mohli s Pythonem povídat, musíme spustit takzvanou Python konzoli. To je prostředí, ve kterém můžeme s Pythonem komunikovat a posílat mu příkazy.

Pokud pracujete pod Windows, Python konzoli spustíte tak, že do terminálu napíšete příkaz

$ py

Pokud pracujete na Macu nebo Linuxu, správný příkaz je

$ python3

Hodnoty

Hodnoty Values představují všechny možné druhy dat, se kterými můžou naše programy pracovat. Hodnoty se dle způsobu použití dělí do různých kategorií zvaných datové typy data types . Datových typů existuje velké množství. V tuto chvíli si představíme ty nejzákladnější - celá čísla a desetinná čísla.

Celá čísla

Nejjednodušší datový typ jsou celá čísla integers . Pod tento typ patří hodnoty jako 12, 1321500, -5, 0 a podobně. Pokud do Python konzole napíšete hodnotu, Python vám ji vypíše zpátky, což znamená, že vám rozumí 🙂.

>>> 127
127

Desetinná čísla

S celými čísly bychom si dlouho nevystačili. Dalším datovým typem tedy budou desetinná čísla floating point numbers , např. 13.4, 6.0, -0.0001, 0.0 apod. Pozor, že programátoři vždycky píší desetinná čísla s tečkou, nikoliv s čárkou.

Aritmetické operátory

Nyní už máme prostředky k tomu, abychom mohli pomocí Pythonu něco spočítat. V Pythonu máme k dispozici běžné aritmetické operátory:

 • sčítání: +
 • odčítání: -
 • násobení: *
 • dělení: /

Díky těmto operátorům můžeme Python použít jako kalkulačku a psát aritmetické výrazy arithmetic expressions jako ve škole.

>>> 12 * 13 + 10
166
>>> (13.4 - 1.4) / 4
3.0

Všimněte si, že můžeme používat kulaté závorky, pokud potřebujeme změnit prioritu operací.

Proměnné

Při komplikovanějších výpočtech se nám často stane, že si potřebujeme nějaký mezivýpočet uložit pro pozdější použití. K tomu nám slouží takzvané proměnné variables . Proměnná je jakási pojmenovaná krabička nebo šuplík, do kterého si můžeme uložit nějakou hodnotu, abychom ji neztratili a mohli ji používat v dalších výpočtech.

Můžeme například v rámci dietního programu spočítat, kolik vanilkových věnečků denně jsme spořádali za posledních 5 dní.

>>> celkem = 1 + 2 + 4 + 1 + 6
>>> prumer = celkem / 5

Jména proměnných

Už od úplných začátků s programováním je dobré učit se dobrým návykům, které budou později prospěšné nejen vám, ale hlavně lidem ve vašem okolí. Jedním z takových návyků je správné pojmenovávání proměnných.

 1. Název proměnné by neměl začínat velkým písmenem, např. Pocet. Takové názvy jsou rezervované pro speciální typy proměnných, ke kterým se v tomto kurzu dostaneme až téměř na konci.
 2. Název proměnné by neměl obsahovat diakritiku, např. počet. Programovací jazyky vznikaly v anglickém prostředí, kde se diakritika nepoužívá, takže si s ní většina jazyků neporadí.
 3. Víceslovné proměnné nesmí obsahovat mezeru, např. pocet hodin. To by si Python myslel, že to jsou dvě proměnné za sebou a nevěděl by co s tím. Pokud chcete proměnnou s více slovy, použijte takzvanou velbloudí notaci camel case pocetHodin nebo hadí notaci snake case pocet_hodin.
 4. Vždy proměnnou pojmenujte tak, aby její název jasně napovídal, co se uvnitř ní nachází. Například proměnná pocet_hodin jasně říká, že v ní bude uložen asi nějaký počet hodin. Můžeme podlehnout touze název proměnné zkrátit například na pcthdn, aby se nám lépe psala. Až ovšem někdo další bude takový program číst, bude mlátit hlavou do stolu, cože proboha znamená zkratka pcthdn.
 5. Naposledy je dobré si uvědomit, že programy i programátoři se téměř vždy pohybují v mezinárodním prostředí. Takže je vždycky lepší pojmenovávat proměnné anglicky. V tomto kurzu ještě tohle pravidlo trošku rozvolníme, ale i tak si můžete začít zvykat na proměnné s názvem number_of_hours.

Nástrahy

Dejte pozor na to, že Python není Excel. Do proměnné se jako do šuplíku ukládá pouze hodnota a nikoliv celý výpočet. Pokud tedy napíšeme například

>>> sazba = 350
>>> vyplata = 8 * sazba

bude v proměnné vyplata uložena hodnota 2800. Jestliže potom změníme hodnotu v proměnné sazba na něco jiného, například

>>> sazba = 420

v proměnné vyplata bude nadále uložena hodnota 2800. Pokud chceme výsledek výpočtu aktualizovat, musíme jej spustit znova.

>>> vyplata = 8 * sazba

Cvičení: Hodnoty, proměnné

1

Výplata

to dáš
 1. Spočítejte svůj měsíční příjem víte-li, že pracujete 7 hodin denně se mzdou 450 Kč na hodinu. Řekněme, že měsíc má 21 pracovních dní.
 2. Uložte si počet pracovních hodin za den do proměnné hodin, hodinovou mzdu do proměnné mzda a počet pracovních dní do proměnné dni. Spočítejte svou výplatu s použitím těchto proměnných.
 3. Pokud pracujete na živnostenský list, můžete si odečíst 60 % příjmů jako paušál a ze zbytku zaplatíte 15% daň. Uložte si tyto hodnoty do proměnných paušál a dan a spočítejte svůj příjem po zdanění.

Bonusy

2

Králičí farma

zapni hlavu

Králičí farma si objednala sestavení modelu množení králičí populace, aby dokázala odhadnout své zisky. Model funguje takto.

Počet králičích párů na farmě v aktuálním roce (např. 2005) získáme tak, že sečteme počet králíků na farmě v roce minulém (2004) a roce předminulém (2003). Pokud tedy například v roce 2003 žilo na farmě 13 párů a v roce 2004 zde žilo 21 párů, model předpovídá, že v roce 2005 zde bude žít 13 + 21 tedy 34 králičích párů.

Králičí farma započala svůj chov v předminulém roce (2017) s nulovým počtem králíků a v minulém roce 2018 pořídili svůj první králičí pár. Uložte si tyto počty do proměnných predminuly a minuly. V aktuálním roce 2019 tak máme stále jeden pár (predminuly + minuly). Uložte tuto hodnotu do proměnné aktualni.

Zodpovězte následující otázky:

 1. Kolik králičích párů bude mít farma za deset let, tedy v roce 2029?
 2. Kdy bude mít farma alespoň 300 králičích párů?

Funkce

S čísly jsme zatím byli schopní pracovat pouze pomocí aritmetických operátorů. To nám ale brzy nebude stačit a budeme potřebovat složitější operace, kterým říkáme funkce function .

Funkce je nějaký komplikovanější výpočet zabalený do jakési krabičky. Této krabičce dáme nějaké jméno, abychom jej mohli používat na různých místech v našem programu.

Dobrým příkladem je funkce round(), která pro nás dělá zaokrouhlování. Můžeme tedy psát

>>> round(3.4)
3

Tomuto zápisu se říká volání funkce function call . Když funkci voláme, předáváme jí takzvaný argument argument , v našem případě číslo 3.4. Když funkci zavoláme s nějakým argumentem, funkce takzvaně vrátí return výsledek.

Funkci si můžeme představit například jako topinkovač. Topinkovač pro nás dělá nějakou užitečnou činnost, kterou chceme často opakovat (opéká topinky). Má svoje jméno (topinkovač). Do topinkovače dáme chleba (argument) a spustíme je (zavoláme). Topinkovač chvíli pracuje a pak nám vrátí výsledek - topinky. Důležité je, že nemusíme řešit jak to topinkovač vlastně dělá, že dokáže opéct chleba. Důležité pro nás je, že to umí a že jej můžeme kdykoliv použít.

Toaster

Seznamy

Zatím jsme byli schopní do jedné proměnné uložit pouze jednu hodnotu. Pro práci s daty ale budeme potřebovat pracovat s větším množstvím hodnot než pouze s jednou. K tomu nám poslouží takzvané seznamy lists .

Představme si, že si chci zaznamenat počet vanilkových věnečků snědených za posledních 7 dní. V Pythonu si můžu pro tento účel vytvořit seznam, který si uložím do vhodně pojmenované proměnné.

>>> venecky = [1, 2, 4, 1, 6, 0, 1]

Chceme-li přistoupit k jednotlivým hodnotám uvnitř seznamu, použijeme k tomu hranaté závorky.

>>> venecky[0]
1
>>> venecky[4]
6

POZOR! Programátoři jsou podivné bytosti, které vždy počítají od nuly, nikoliv od jedničky. Proto také první hodnota v našem seznamu má index 0.

Snadno také můžeme některou hodnotu v seznamu změnit. Například když si vzpomeneme, že jsme trošku zalhali ohledně konzumace věnečků v sobotu:

>>> venecky[5] = 12

Z jednoho seznamu můžeme také získat menší kusy podle zadaných mezí

>>> venecky[2:5]
[4, 1, 6]
>>> venecky[:3]
[1, 2, 4]
>>> venecky[3:]
[1, 6, 12, 1]

Vnořené seznamy

Seznam může obsahovat jakékoliv hodnoty, tedy nejen celá čísla. Nezapomeňte, že seznamy jsou také hodnoty, takže jeden seznam může obsahovat jiný seznam jako svůj prvek. Například takto:

>>> seznam = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Rozmyslete si, co vypíšou následující výrazy:

>>> seznam[0][1]
>>> seznam[2][0]
>>> seznam[1:][1]
>>> seznam[:1][2]

Užitečné funkce nad seznamy

Pro práci se seznamy se nám může hodit několik funkcí:

len()
Vrátí délku seznamu
sum()
Vrátí součet všech prvků v seznamu
min()
Vrátí nejmenší prvek seznamu
max()
Vrátí největší prvek seznamu
sorted()
Vrátí setříděný seznam

Cvičení: Seznamy

3

Pohyby na účtu

to dáš

Mějme seznam pohybů na nějakém bankovním účtu:

pohyby = [1200, -250, -800, 540, 721, -613, -222]
 1. Vypište v pořadí třetí pohyb z uvedeného seznamu.
 2. Vypište všechny pohyby kromě prvních dvou.
 3. Vypište kolik je všech pohybů dohromady
 4. Pomocí volání vhodných funkcí vypište nejvyšší a nejnižší pohyb.
 5. Spočítejte celkový přírůstek na účtu za dané období. Pozor, že přírůstek může vyjít i záporný.

Povinné čtení na doma

Přečtěte si povídání o dalších vymoženostech Pythonu, které se nám nevešly do živé lekce. Cílem je, abyste se postupně učili rozumět textům o programování bez cizí pomoci.

Další hezké operátory

Během přednášky jsme neprobrali úplně všechny aritmetické operátory, které můžeme v Pythonu použít. Kromě sčítání, odčítání, násobení a dělení máme ještě tyto:

 • Mocnění: **
 • Celočíselné dělení: //
 • Zbytek po dělení: %

Mocnění nás zachrání od zdlouhavého opakovaného násobení, tedy místo abychom psali

>>> 2*2*2*2*2
32

můžeme prostě napsat

>>> 2**5
32

Pokud si na chvíli vybavíte kruté hodiny matematiky na střední škole, možná si vzpomenete, že mocnění lze použít i k zajímavějším výpočtům. Můžeme například spočítat druhou odmocninu.

>>> 16**0.5
4

Dalším užitečným operátorem je celočíselné dělení. Dejme tomu, že jsme si dopřáli dlouhou dovolenou, která trvala 33 dní, a chceme spočítat, kolik to bylo celých týdnů. Normální dělení nám vrátí desetinné číslo, takže místo toho použijeme dělení celočíselné.

>>> 33 // 7
4

Všimněte si, že nám po čtyřech týdnech zbude ještě pár dní. Pokud chceme přesně vědět, kolik dní nám bylo po dělení sedmi, použijeme operátor zbytek division reminder .

>>> 33 % 7
5

Doporučené úložky na doma

4

Úroky

to dáš

Fíha banka a.s. nabízí na svých stránkách spořící účet s úrokem 2.4 %. Když si na takový účet uložíte 1 000 000 kč, kolik peněz nastřádáte za 10 let?

5

Délka filmu

pohodička

V programu kin se často uvádí délka filmu v minutách. Například rozšířená verze filmu Pán prstenů: Dvě věže trvá 223 minut. My bychom ovšem délku filmu raději věděli v hodinách a minutách. Použijte operátory celočíselného dělení a dělení se zbytkem, abyste spočetli, kolik hodin a minut trvá film Pán prstenů: Dvě věže.

6

Průměrní teploty

to dáš

Následující tabulka obsahuje průměrné roční teploty v České republice za roky 2001 až 2010 (zdroj: Český hydrometeorologický ústav).

rok teplota °C
2001 7.8
2002 8.7
2003 8.2
2004 7.8
2005 7.7
2006 8.2
2007 9.1
2008 8.9
2009 8.4
2010 7.2

Vytvořte reprezentaci této tabulky pomocí seznamu seznamů. Zde existují dvě možnosti. Nejprve vytvořte seznam, který obsahuje řádky tabulky jako dvouprvkové seznamy a uložte jej do proměnné radky. Poté vytvořte seznam, který obsahuje sloupce tabulky, tedy dva seznamy po deseti prvcích. Uložte jej do proměnné sloupce.

Pro obě tyto reprezentace vyřešte následující úkoly

 1. Získejte teplotu na třetím řádku tabulky.
 2. Získejte rok na pátém řádku tabulky.
 3. Získejte poslední řádek tabulky jako seznam.
 4. Vytvořte tabulku bez prvních dvou řádků.
 5. Vytvořte tabulku pouze z prvních dvou řádků.
 6. Vytvořte tabulku obsahující jen řádky 5, 6, 7, 8.
 7. Použitím proměnné sloupce vypište seznam teplot seřazený vzestupně podle velikosti. Šlo by to i pomocí proměnné radky, ale to ještě neumíme.
7

Průměr

to dáš

Mějme proměnnou s, ve které předpokládáme uložený nějaký seznam. Sestavte v Python konzoli výraz (vzoreček), který spočítá průměrnou hodnotu v takovém seznamu. Otestujte jej na seznamech různých délek.

Volitelné úložky na doma

8

Nový koberec

to dáš

Do místnosti tvaru čtverce o rozloze 30 m2 potřebujeme koupit nový koberec. Jakou délku má mít strana koberce? Vejde se nám srolovaný do dodávky s nákladovým prostorem dlouhým 5 m?

9

Rozpětí

to dáš

Postupujte obdobně jako v úložce Průměr, ale tentokrát sestavte výraz pro výpočet rozpětí, tedy rozdílu mezi minimální a maximální hodnotou.

10

Vlastní minimum a maximum

zapni hlavu

Prohlédněte si funkce pro práci se seznamy uvedené dříve v obsahu lekce. Představte si, že bychom neměli k dispozici funkce min() a max(). Dokázali byste vytvořit výraz, který zjistí minimální resp. maximální hodnotu v seznamu uloženém v proměnné s? Můžete v tomto vzorečku použít cokoliv, co jsme probrali na lekci kromě samotných funkcí min() a max().

11

Střed seznamu

zavařovačka

Sestavte výraz, který vrátí číslo nacházející se přesně uprostřed v zadaném seznamu s. U seznamů liché délky je střed jasně definovaný, ovšem u seznamů sudé délky nám padne mezi dvě čísla. V takovém případě vyberte jako střed číslo blíže ke konci seznamu.

12

Střed seznamu podruhé

smrt v přímém přenosu

Sestavte vzoreček, který vrátí číslo nacházející se přesně uprostřed v zadaném seznamu s. Tentokrát však u seznamů sudé délky vyberte jako střed číslo blíž k začátku seznamu.