2

Pandas: základní dotazy

Představíme si Python modul pro práci s daty jménem Pandas a ukážeme si jak se v něm provedou základní dotazy nad tabulkami.

Do této chvíle jsme se v tomto kurzu učili spíše základy programování než čistokrevnou datovou analýzu. Bylo potřeba, abychom si nejdříve zažili pojmy z programování jako jsou proměnné, funkce, podmínky, cykly, seznamy, slovníky a tak dále. Bez těchto znalostí a nástrojů bychom mnoho dat nezpracovali. Ovšem nyní, když už máme tuto technickou stránku věci takříkajíc bezpečně zmáknutou, můžeme vykročit směrem k opravdové datové analýze.

Datová analýza

Pojem datová analýza je poměrně široký a nemusí být úplně jasné, jak jej definovat. Pod datovou analýzou se skrývá několik rolí a činností, a ne vždy jsou tyto prováděny jednou osobou. Patří sem například

 • analýza dat,
 • čištění dat,
 • transformace dat,
 • vizualizace dat,
 • návrh datové architektury,
 • strojové učení,
 • datové modelování,
 • práce s velkými daty (big data),
 • a další…

Užitečné je také vědět, proč jsme si pro práci s daty vybrali právě jazyk Python. Python není rozhodně jediný jazyk užitečný v tomto směru. Existuje také jazyk R, který se na rozdíl od Pythonu zaměřuje čistě na práci s daty. Proto se v R některé úkoly při datové analýze řeší snáze, než v Pythonu. Na druhou stranu jazyk Python je proti R obecnější, má širší použití co se týče programování a proto se v něm naopak mnoho programátorských problémů řeší snáze než v R. Výběr toho pravého jazyka je tedy na zvážení pro každý jednotlivý projekt a zvažuje se

 • use case, na kterém pracujeme,
 • data, s jakými pracujeme,
 • tým, ve kterém pracujeme,
 • technologie vybrané firmy / projektu a jejich možnosti,
 • dodatečné knihovny / moduly vybraného jazyka,
 • objem dat, s jakými pracujeme.

Python nám umožňuje pracovat s velkými datovými sadami, vizualizovat data pomocí různých modulů, podporuje mnoho modulů pro strojové učení a tak dále.

Pandas

Pandas je Python modul pro práci s daty. Přidává tedy do Pythonu to, na co před tím analytici používali jazyk R. Umožňuje pracovat s daty v ucelené struktuře podobné relačním databázím. Díky mnoha zabudovaným funkcím umí rychle zpracovat velké množství dat, vyhodnocovat je a čistit, čímž šetří datovému analytikovi mnoho času.

Při práci s Pandas se tedy nebudeme učit nové programovací techniky v Pythonu, ty už povětšinou známe. Budeme naopak objevovat co všechno Pandas umí a kolik práce nám dokáže ušetřit proti tomu, kdybychom používali na práci s daty čistý Python tak, jako jsme to dělali doposud.

Začátek práce s Pandas

Pandas je externí balíček, který musíme nejdříve nainstalovat, podobně jako jsme to dělali minulou lekci s balíčkem requests. Napíšeme tedy na příkazovou řádku

$ pip3 install pandas

Jako vždy, pokud jsme na Windows, píšeme

$ py -m pip install pandas

Pandas je relativně veliký balíček, který obsahuje mnoho modulů, takže instalace bude nějakou chvíli trvat.

Základní práce s DataFrame

V Pandas se povětšinou pracuje s datovou strukturou zvanou DataFrame. Je to tabulková datová struktura založená na podobném principu jako například uspořádání dat v Excelu nebo v databázi. Můžeme jej považovat za další datový typ vedle slovníků a seznamů. DataFrame obsahuje data ve sloupcích, kde každý sloupec může mít různý datový typ, tedy například číslo, desetinné číslo, řetězec, pravdivostní hodnota a jiné.

Abychom si práci s DataFrame vyzkoušeli, budeme používat následující cvičnou tabulku českých měst, která provozují tramvajovou dopravu.

mesto kraj obyvatel linek vymera
brno JHM 379 527 22 230.22
liberec LBK 103 979 6 106.09
litvinov ULK 24 143 5 40.70
most ULK 66 644 5 86.94
olomouc OLK 100 494 7 103.36
ostrava MSK 290 450 15 214.23
plzen PLK 170 936 3 137.65
praha PHA 1 294 513 24 496.00

Načítání dat

Tabulku výše si můžete stáhnout ve formátu CSV. Abychom si ji mohli prohlédnout jako DataFrame, otevřeme si nejprve Python konzoli, importujeme modul pandas a načteme CSV soubor pomocí funkce read_csv().

>>> import pandas
>>> mesta = pandas.read_csv('mesta.csv', index_col='mesto', encoding='utf-8')

Celý DataFrame vypíšeme na obrazovku prostě tak, že zobrazíme přímo proměnnou mesta.

>>> mesta
     kraj  obyvatel linky vymera
mesto
brno   JHM  379 527   22 230.22
liberec  LBK  103 979   6 106.09
litvinov ULK   24 143   5  40.70
most   ULK   66 644   5  86.94
olomouc  OLK  100 494   7 103.36
ostrava  MSK  290 450   15 214.23
plzen   PLK  170 936   3 137.65
praha   PHA 1 294 513   24 496.00

Pandas nabízí kromě funkce read_csv() také funkci pro čtení formátu JSON read_json() nebo dokonce funkci pro čtení přímo Excelových tabulek read_excel().

Základní informace o tabulce

Jakmile máme tabulku načtenou, budeme o ní chtít vědět nějaké úplně základní údaje. K tomu nám pomůže metoda info(), která vrací souhrnné informace o celé tabulce: názvy sloupců, datové typy, počet neprázdných hodnot atd.

>>> mesta.info()
Data columns (total 4 columns):
kraj    8 non-null object
obyvatel  8 non-null object
linky    8 non-null int64
vymera   8 non-null float64
dtypes: float64(1), int64(1), object(2)
memory usage: 320.0+ bytes

Počet řádků a sloupců můžeme získat z vlastnosti shape:

>>> mesta.shape
(8, 4)

Názvy všech sloupců pak z vlastnosti columns:

>>> mesta.columns
Index(['kraj', 'obyvatel', 'linky', 'vymera'], dtype='object')

Základní selekce

Abychom dokázali s naší tabulkou manipulovat, potřebujeme dobře rozumět tomu, jak vlastně Pandas DataFrame funguje. Pomůže nám k tomu následující obrázek, který ukazuje, jak náš DataFrame vypadá poté, co jsme jej načetli z CSV.

Pandas DataFrame

Do začátku je nejdůležitější si uvědomit, že Pandas pracuje nejen se jmény sloupců, ale také se jmény řádků. Jménům řádků se v Pandas říká index. Již při načtení našeho DataFrame z CSV jsme zvolili, že řádky se budou jmenovat podle názvů měst (použili jsme parametr index_col). Zvolili jsme tedy sloupec mesto jako náš index. Díky tomu máme jednoznačné názvy sloupců i řádků a můžeme tak vytvářet různé dotazy na data z tabulky.

Výběr podle jmen řádků a sloupců

K výběru dat pomocí jmen řádků a sloupců slouží metoda loc[]. Je to trochu zvláštní metoda, neboť se volá pomocí hranatých závorek namísto kulatých. Jakmile tuto divnou věc s větším či menším vzdorem přijmeme, můžeme pomocí ní zkusit vybrat z tabulky jeden řádek tak, že napíšeme do těchto hranatých závorek přímo jeho název.

>>> mesta.loc['brno']
kraj      JHM
obyvatel  379 527
linky      22
vymera    230.22
Name: brno, dtype: object

Chceme-li řádků více, stačí jejich jména napsat jako seznam.

>>> mesta.loc[['brno', 'praha', 'ostrava']]
    kraj  obyvatel linky vymera
mesto
brno   JHM  379 527   22 230.22
praha  PHA 1 294 513   24 496.00
ostrava MSK  290 450   15 214.23

Všimněte si, že když jsme chtěli pouze jeden řádek, vypsal se nám výsledek jinak orientovaný, než když jsme chtěli řádků více. Je to proto, že pokud dáme metodě loc[] jméno řádku přímo, vrátí nám takzvanou sérii , což je jiný datový typ než DataFrame. Pokud chceme DataFrame i v případě jednoho řádku, musíme dotaz zadat jako jednoprvkový seznam.

>>> mesta.loc[['brno']]
   kraj obyvatel linky vymera
mesto
brno  JHM 379 527   22 230.22

Metoda loc[] dokonce umožňuje pro výběr řádků použít rozsah od:do.

>>> mesta.loc['most':'plzen']
    kraj obyvatel linky vymera
mesto
most   ULK  66 644   5  86.94
olomouc OLK 100 494   7 103.36
ostrava MSK 290 450   15 214.23
plzen  PLK 170 936   3 137.65

S rozsahy uvnitř loc[] můžeme pracovat podobně jako jsme byli zvyklí u číselných rozsahů při výběru hodnot z obyčejných seznamů. Můžeme tak například vybrat všechny řádky od města most až do konce tabulky

>>> mesta.loc['most':]

nebo všechna města od začátku až po Plzeň

>>> mesta.loc[:'plzen']

Metodu loc[] můžeme také použít k výběru podle jmen sloupců. Stačí dotaz na sloupce zadat jako druhý parametr metody. Vypišme například počty obyvatel všech měst mezi Mostem a Plzní

>>> mesta.loc['most':'plzen', 'obyvatel']
mesto
most    66 644
olomouc  100 494
ostrava  290 450
plzen   170 936

Při výběru sloupců podle jmen můžeme použít úplně stejných triků jako při výběru řádků. Vyzkoušejte si následující následující dotazy:

Vyber počty obyvatel a počty linek pro všechna města až po Plzeň.

>>> mesta.loc[:'plzen', ['obyvatel', 'linky']]

Vyber všechny sloupce až po linky pro všechna města počínaje Mostem.

>>> mesta.loc['most':, :'linky']

Vyber všechny řádky pro sloupce od linek dál.

>>> mesta.loc[:, 'linky':]

Výběr podle pozic řádků a sloupců

Při práci s většími tabulkami se nám může snadno stát, že nechceme vybírat sloupce nebo řádky podle jejich jmen, nýbrž podle jejich pozic. K tomu slouží metoda iloc[]. Tato metoda se používá velmi podobně jako metoda loc[] s tím rozdílem, že pro výběr používá právě pozice, nikoliv jména. Pandas čísluje pozice řádků a sloupců uvnitř DataFramu stejně, jak jsme zvyklí, tedy vždy od nuly. Můžeme proto rovnou vyzkoušet několik dotazů.

Řádek na pozici 3 jako série.

>>> mesta.iloc[3]
kraj      ULK
obyvatel  66 644
linky      5
vymera    86.94
Name: most, dtype: object

Řádek na pozici 3 jako DataFrame:

>>> mesta.iloc[[3]]
   kraj obyvatel linky vymera
mesto
most  ULK  66 644   5  86.94

Řádky na pozicích 1, 3 a 5:

>>> mesta.iloc[[1, 3, 5]]
    kraj obyvatel linky vymera
mesto
liberec LBK 103 979   6 106.09
most   ULK  66 644   5  86.94
ostrava MSK 290 450   15 214.23

Řádky 1 až 4, sloupce od 2 nahoru:

>>> mesta.iloc[1:4, 2:]
     linky vymera
mesto
liberec    6 106.09
litvinov   5  40.70
most     5  86.94

Metoda iloc[] je tedy velmi podobá metodě loc[]. Je zde však jeden významný rozdíl. Pokud používáme uvnitř iloc[] rozsahy (například 2:5), horní hranice je vždy vyjma , tedy řádek 5 nebude do výběru zahrnut. Pokud však použijeme rozsah v metodě loc[], bude horní mez vždy včetně. Takže rozsah 'liberec':'most' bude obsahovat i řádek se jménem most.

Ukládání dat

Podobně jako jsme měli funkce read_csv, read_json a read_excel pro čtení dat, máme také metody pro zápis dat. Pomocí metod to_csv a to_json můžeme celý DataFrame zapsat do CSV nebo JSONu. Stačí zadat název souboru

>>> mesta.to_csv('data.csv')

Užitečná je také metoda to_html, která zapíše DataFrame jako webovou stránku. Zkuste napsat

>>> mesta.to_html('data.html')

a otevřít soubor data.html v prohlížeči. Takto si můžete tabulku prohlédnout hezky naformátovanou.

Cvičení

1

Česká jména

to dáš

Stáhněte si soubor jmena100.csv, který obsahuje tabulku 100 nejpoužívanějších českých křestních jmen seřazených od nejpoužívanějšího k nejméně používanému. Otevřete Python konzoli a pomocí Pandas načtěte tuto tabulku jako DataFrame. Jako index zvolte sloupec s názvem ‘jméno’.

Datový soubor obsahuje následující sloupečky

 • jméno - křestní jméno
 • četnost - počet obyvatel ČR mající toto jméno
 • věk - průměrný věk nositelů jména
 • pohlaví - zda je jméno mužské či ženské
 • svátek - datum, kdy má dané jméno svátek
 • původ - původ jména

Vyřešte následující úkoly.

 1. Vypište na konzoli informace o jménu Martin.
 2. Vypište na konzoli informace pro jména Martin, Zuzana a Josef.
 3. Vypište na konzoli informace o všech nejčastějších jménech až po Martina.
 4. Vypište pouze průměrné věky osob mající jména mezi Martinem a Terezou.
 5. Vypište průměrný věk a původ pro všechna jména od Libora dolů.
 6. Vypište sloupečky mezi věkem a původem pro všechna jména v tabulce.

Index

Když jsme prve načítali tabulku měst do DataFramu příkazem

>>> mesta = pandas.read_csv('mesta.csv', index_col='mesto', encoding='utf-8')

zvolili jsme, že indexem řádků mají být jména měst. Pokud však tabulku načteme bez toho, abychom specifikovali index, Pandas nám vytvoří číselný index automaticky. Je to něco podobného jako číslování řádků v Excelu. Napišme tedy příkaz pro načtení tabulky takto:

>>> mesta = pandas.read_csv('mesta.csv', encoding='utf-8')

Načtená tabulka poté bude vypadat následovně

mesto kraj obyvatel linek vymera
0 brno JHM 379 527 22 230.22
1 liberec LBK 103 979 6 106.09
2 litvinov ULK 24 143 5 40.70
3 most ULK 66 644 5 86.94
4 olomouc OLK 100 494 7 103.36
5 ostrava MSK 290 450 15 214.23
6 plzen PLK 170 936 3 137.65
7 praha PHA 1 294 513 24 496.00

Všimněte si nového prvního sloupečku, který obsahuje index vytvořený Pandas. Vzhledem k tomu, že index je nyní číselný, může být trochu matoucí rozdíl mezi použitím metod loc[] a iloc[]. Metoda loc[] vždycky vždycky vždycky používá pro výběr dat jména řádků (tedy index). V předchozích příkladech byla jména řádků názvy měst, nyní jsou jména řádků obyčejná čísla. Index je v tedy v tomto případě stejný, jako pozice řádků. Dejme tomu, že chceme získat všechna města od začátku tabulky po město Most. V předchozím příkladu, kde indexem byly názvy měst, bychom psali

>>> mesta.loc[:'most']

Nyní, když máme index číselný píšeme

>>> mesta.loc[:3]

V tomto případě tedy volání loc[] vypadá stejně jako iloc[]. Rozdíl je však v tom, že rozsahy v indexu vždy počítají horní mez včetně , kdežto rozsahy v pozicích počítají horní mez vyjma. Kdybychom tedy chtěli stejná data pomocí metody iloc[], psali bychom

>>> mesta.iloc[:4]

Dotazy jako v SQL

Kromě metod loc[] a iloc[] umožňuje Python DataFrame psát dotazy nad tabulkami podobným způsobem, jako se píší dotazy v jazyce SQL. Stačí použít obyčejné hranaté závorky jako je známe z práce se seznamy.

Aby následující příklady byly co nejvíc srozumitelné, budeme uvádět i jejich ekvivalent v SQL. Můžeme si představovat, že máme tabulku měst uloženou nejen jako DataFrame v Pythonu ale také jako tabulku v SQL databázi.

Výběr sloupečků

Dotaz:

Sloupečky linky a obyvatel.

SQL:

SELECT linky, obyvatel FROM mesta;

Pandas:

mesta[['linky', 'obyvatel']]

Výsledek:

     linky  obyvatel
mesto
brno     22  379 527
liberec    6  103 979
litvinov   5   24 143
most     5   66 644
olomouc    7  100 494
ostrava   15  290 450
plzen     3  170 936
praha    24 1 294 513

Podmínky

Dotaz:

Všechny sloupečky pro města s více než deseti linkami.

SQL:

SELECT * FROM mesta WHERE linky > 10;

Pandas:

mesta[mesta['linky'] > 10]

Výsledek:

    kraj  obyvatel linky vymera
mesto
brno   JHM  379 527   22 230.22
ostrava MSK  290 450   15 214.23
praha  PHA 1 294 513   24 496.00

Dotaz:

Sloupečky ‘kraj’ a ‘vymera’ pro města s rozlohou mezi 100 a 200 km2.

SQL:

SELECT kraj, vymera FROM mesta WHERE vymera >= 100 and vymera <= 200;

Pandas:

mesta[(mesta['vymera'] >= 100) & (mesta['vymera'] <= 200)][['kraj', 'vymera']]

Výsledek:

    kraj vymera
mesto
liberec LBK 106.09
olomouc OLK 103.36
plzen  PLK 137.65

V posledním dotazu už je taková přehršel hranatých a kulatých závorek, že by z toho znejistěl i kovaný Pythonista. Můžeme si situaci malinko ulehčit tím, že si obsah hranatých závorek nejdříve uložíme do proměnné a až pak dotaz vyhodnotíme

>>> radky = (mesta['vymera'] >= 100) & (mesta['vymera'] <= 200)
>>> sloupce = ['kraj', 'vymera']
>>> vyber = mesta[radky][sloupce]

Všimněte si, že výsledkem každého dotazu je opět DataFrame, který jsme si takto uložili do proměnné vyber. Nad touto proměnnou pak můžeme vesele spouštět jakékoliv další dotazy.

Logické operátory v podmínkách

Před chvílí jsme viděli použití operátoru &, který v dotazech slouží jako logická spojka AND. Můžeme však také použít operátor |, který představuje logické OR. Chtějme například počty linek všech měst z Jihomoravského nebo Olomouckého kraje

>>> mesta[(mesta['kraj'] == 'JHM') | (mesta['kraj'] == 'OLK')][['linky']]
     linky
mesto
brno    22
olomouc   7

Snadno se však může stát, že budeme chtít krajů více, například Jihomoravský, Olomoucký a Ústecký. Takový zápis by byl pomocí operátoru OR nepraktický. Zde můžeme použít metodu isin(), která vrací True, pokud se hodnota nachází v zadaném seznamu.

>>> mesta[mesta['kraj'].isin(['JHM', 'ULK', 'OLK'])][['linky']]
     linky
mesto
brno     22
litvinov   5
most     5
olomouc    7

Poslední operátor, který můžeme v podmínkách dotazů použít vypadá takto ~ a představuje negaci. Můžeme tak vypsat linky všech měst, které se nenacházejí v jednom ze zadaných krajů:

>>> mesta[~mesta['kraj'].isin(['JHM', 'ULK', 'OLK'])][['linky']]
     linky
mesto
liberec   6
ostrava   15
plzen    3
praha    24

Kombinací výše uvedených operátorů můžeme snadno vytvořit velmi komplikované dotazy. Vzhledem k tomu, že výsledky všech dotazů jsou opět DataFramy, můžeme si výsledky dotazů ukládat do proměnných a pouštět na nich další dotazy až se dostaneme ke kýženému výsledku.

Převod mezi DataFrame a seznamy

Python DataFrame je obsáhlý a komplikovaný objekt. Pokud s ním chceme pracovat, musíme znát spoustu triků a metod, které nám Pandas poskytuje. Občas se nám tak může hodit převést DataFrame na prachobyčejný Pythonovský seznam seznamů, což je teritorium, ve kterém jsme si po mnoha lekcích Pythonu zatím mnohem jistější než v Pandas. K takovému převodu nám poslouží jednoduchý příkaz.

>>> data = mesta.values.tolist()
>>> data
[['JHM', '379 527', 22, 230.22], ['LBK', '103 979', 6, 106.09], ['ULK', '24 143', 5, 40.7], ['ULK', '66 644', 5, 86.94], ['OLK', '100 494', 7, 103.36], ['MSK', '290 450', 15, 214.23], ['PLK', '170 936', 3, 137.65], ['PHA', '1 294 513', 24, 496.0]]

Ve výsledných seznamech nám ovšem chybí názvy měst. Potíž je v tom, že index se v Pandas nebere jako součást dat. Pokud chceme index vrátit do původního stavu a mít ho jako automaticky generovaná čísla řádků, můžeme použít metodu reset_index(). S její pomocí pak už dokážeme dostat z DataFramu čistá data takto

>>> data = mesta.reset_index().values.tolist()

Můžeme však postupovat i obráceně a vyrobit DataFrame ze seznamu seznamů. Pokud však nechceme názvy sloupců jako čísla, je třeba názvy dodat.

>>> mesta2 = pandas.DataFrame(data, columns=['mesto', 'kraj', 'obyvatel', 'linky', 'vymera'])

Cvičení

2

Česká jména podruhé

zapni hlavu

Budeme pokračovat s daty o českých jménech z předchozího cvičení. Minule jsme používali sloupeček se jmény jako index. Tentokrát načtěte soubor se jmény tak, aby Pandas vyrobil index číselný. Proveďte následující dotazy

 1. Vypište všechny řádky se jmény, jejichž nositelé mají průměrný věk vyšší než 60.
 2. Vypište pouze jména z těch řádků, kde četnost je mezi 80 000 a 100 000.
 3. Vypište jména a četnost pro jména se slovanským nebo hebrejským původem. Kolik takových jmen je?
 4. Vypište všechna jména, která mají svátek prvních 7 dní v únoru.
3

Původ jmen

zapni hlavu

Napište program, který

 1. Načte naše data o českých jménech.
 2. Vytvoří z něj DataFrame, který obsahuje jména a četnosti jmen, která nejsou ani hebrejského, ani aramejského ani slovanského původu.
 3. Převede tento DataFrame na obyčejné Python seznamy. Pomocí chroustání seznamů spočítá součet všech četností těchto jmen.
 4. Na výstup vypíše, jaké procentuální zastoupení mají tato jména v celé ČR. Podle odhadů OSN má k osmému květnu 2019 Česká Republika 10 629 798 obyvatel.

Čtení na doma

Na konci této lekce už nejspíš máte základní intuici o tom, co to Pandas je a k čemu asi tak slouží. Abychom mohli pokročit dále, je potřeba si některé detaily fungování Pandas objasnit více do hloubky, čímž předejdeme pozdějšímu zmatení.

Série

DataFrame není jediná datová struktura, se kterou Pandas pracuje. Už během lekce jsem malinko narazili na takzvané série (anglicky Series ). Sérii si můžeme představit jako seznam hodnot s indexem. Vyrobit sérii není nic těžkého. Mějme například obyčejný seznam značek aut

>>> brands = ['subaru', 'toyota', 'honda', 'ford', 'mazda', 'tesla']

Z tohoto seznamu velmi snadno vyrobíme sérii

>>> sbrands = pandas.Series(brands)
>>> sbrands
0  subaru
1  toyota
2   honda
3   ford
4   mazda
5   tesla
dtype: object

Všimněte si, že nám Pandas automaticky vyrobil index. To je jedna z hlavních věcí, které odlišují Série od klasických seznamů. Série má vždy index. Lze si ji tak představit jako jeden sloupeček nějaké tabulky.

Pokud by se nám při výrobě série nelíbil automaticky generovaný index, můžeme si specifikovat index vlastní. Dejme tomu, že bychom chtěli číslovat od jedničky místo od nuly.

>>> sbrands = pandas.Series(brands, [1, 2, 3, 4, 5, 6])
>>> sbrands
1  subaru
2  toyota
3   honda
4   ford
5   mazda
6   tesla
dtype: object

Můžeme samozřejmě specifikovat i jiný index než číselný.

>>> sbrands = pandas.Series(brands, ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'])
>>> sbrands
a  subaru
b  toyota
c   honda
d   ford
e   mazda
f   tesla
dtype: object

Dokonce můžeme sérii vyrobit přímo ze slovníku.

>>> sbrands = pandas.Series({
...  'a': 'subaru',
...  'b': 'toyota',
...  'c': 'honda',
...  'd': 'ford',
...  'e': 'mazda',
...  'f': 'tesla'
... })

K přístupu k prvkům série můžeme použít notaci, kterou jsem zvyklí používat na seznamech.

>>> sbrands[1]
'toyota'

U sérií však také funguje přístup skrze index.

>>> sbrands['b']
'toyota'

Série v DataFrame

Série však nemusíme vyrábět přímo od píky tak jako výše. Častěji získáme sérii tak, že si vytáhneme sloupeček z nějakého DataFrame. Vezměme například naši tabulku s údaji o českých městech. Schválně ji načteme do DataFrame tak, aby indexem byly názvy měst.

>>> mesta = pandas.read_csv('mesta.csv', index_col='mesto')

Každý sloupeček této tabulky pak můžeme získat jako sérii. Zkusme to například se sloupečkem linky.

>>> mesta['linky']
mesto
brno    22
liberec   6
litvinov   5
most     5
olomouc   7
ostrava   15
plzen    3
praha    24
Name: linky, dtype: int64

Stejně jako u DataFrame, indexem v naší sérii jsou názvy měst.

Aritmetika se sériemi

Jak už nejspíš tušíte, série jsou mnohem mocnější než obyčejné Python seznamy a můžeme nad nimi podnikat spoustu šikovných operací, které u seznamů nefungují.

Série můžeme sčítat, odčítat, násobit, dělit úplně stejně, jako by to byla čísla.

>>> mesta['linky'] + mesta['linky']
mesto
brno    44
liberec   12
litvinov  10
most    10
olomouc   14
ostrava   30
plzen    6
praha    48
Name: linky, dtype: int64

Sami si můžete vyzkoušet ostatní operátory. Operace fungují také mezi sérií a číslem.

>>> mesta['linky'] * 3
mesto
brno    66
liberec   18
litvinov  15
most    15
olomouc   21
ostrava   45
plzen    9
praha    72
Name: linky, dtype: int64

Porovnávání sérií

Série můžeme také porovnávat. Zkusme například takovýto výraz

>>> mesta['linky'] > 10
mesto
brno     True
liberec   False
litvinov  False
most    False
olomouc   False
ostrava   True
plzen    False
praha    True
Name: linky, dtype: bool

Všimněte si, že výsledkem porovnání série s číslem je nová série, která obsahuje pravdivostní hodnoty. Ty jsou True právě tam, kde je porovnání splněno.

Pravdivostní série jsou velmi zajímavá zvířátka. Můžeme je kombinovat pomocí operátorů & (a zároveň), | (nebo), ~ (negace). Můžeme tedy napsat něco podobného, co jsme již v této lekci viděli.

>>> (mesta['linky'] > 10) & (mesta['linky'] < 20)
mesto
brno    False
liberec   False
litvinov  False
most    False
olomouc   False
ostrava   True
plzen    False
praha    False
Name: linky, dtype: bool

Ten nejpřekvapivější trik je, že pomocí pravdivostních sérií můžeme také vyhledávat v DataFramech. Nejdříve si uložme výsledek našeho výpočtu do proměnné

>>> query = (mesta['linky'] > 10) & (mesta['linky'] < 20)

Tato proměnná nyní obsahuje pravdivostní sérii. Můžeme tedy dále psát

>>> mesta[query]
    kraj obyvatel linky vymera
mesto
ostrava MSK 290 450   15 214.23

Tento příklad vnáší jasnější porozumění do toho, proč fungují vyhledávací výrazy jako tento:

>>> mesta[(mesta['linky'] > 10) & (mesta['linky'] < 20)]

Metody na sériích

Série mají opravdu úctyhodné množství metod. Najdeme zde mimo jiné nám už známé metody loc a iloc, které fungují stejně jako na DataFrame. Další užitečná metoda je například metoda mean, která spočítá průměr z hodnot v sérii.

>>> mesta['linky'].mean()
10.875

Další šikovné metody mohou být například min a max, které najdou nejmenší a největší hodnotu. Ty se pak dají s výhodou použít k různým dotazům. Zkusme například zjistit, které město má nejvíce tramvajových linek.

>>> mesta[mesta['linky'] == mesta['linky'].max()]
   kraj  obyvatel linky vymera
mesto
praha PHA 1 294 513   24  496.0

Tímto výčet metod na sériích rozhodně nekončí. Pokud vás zajímá, jaké všechny metody lze na sériích použít, můžete nahlédnout do oficiální dokumentace pandasu.