3

Slovníky a cykly

Vyzkoušíme si, jak se slovníky pracovat pomocí cyklů.

V úvodním workshopu jsme si ukázali, že pro práci se sekvencemi jsou ideální cykly. Vyzkoušíme si nyní, jak se slovníky pracovat pomocí cyklů.

Slovníky a cykly

Abychom si ukázali průchod slovníkem pomocí cyklu, použijeme slovník s údaji o prodejích knih z cvičení z minulé kapitoly. Ve slovníku tedy máme následující data:

sales = {
  "Zkus mě chytit": 4165,
  "Vrah zavolá v deset": 5681,
  "Zločinný steh": 2565,
}

Zkusme si nejprve vypsat názvy všech knih ve slovníku (bez počtu prodaných kusů). K tomu použijeme cyklus for, který již známe. Pomocnou proměnnou si pojmenujeme key. Tato proměnná funkce podobně jako u seznamu - postupně se do ní vloží hodnoty jednotlivých klíčů slovníku.

for key in sales:
 print(key)

Zkusme nyní informaci o každém prodeji vypsat pomocí věty, do které vložíme název knihy a počet prodaných kusů. Oproti předchozímu příkladu je tu změna. Každá položka slovníku se skládá z klíče a samotné hodnoty. V cyklu můžeme přečíst oboje (a často i používáme). Využijeme tedy dvě proměnné, které oddělíme čárkou. Do první proměnné je uložený klíč a do druhé hodnota.

Všimněte si též, že za slovník vkládáme .items().

for key, value in sales.items():
 print(f"Knihy {key} bylo prodáno {value} výtisků.")

Zkusme si nyní spočítat celkový počet prodaných kusů. Vytvoříme si tedy proměnnou totalSales a pro každou knihu do ní přičteme počet prodaných kusů.

totalSales = 0
for key, value in sales.items():
 print(f"Knihy {key} bylo prodáno {value} výtisků.")
 totalSales += value
print(f"Celkem bylo prodáno {totalSales} výtisků.")

Dvourozměrné tabulky v Pythonu

O knihách můžeme evidovat mnohem více informací. Uvažujme nyní, že chceme mít uložen nejen počet prodaných kusů, ale i cenu knihy. Použijeme opět slovník, pro jednu knihu by zápis vypadal takto:

book = {"title": "Zkus mě chytit", "sold": 4165, "price": 347}

My ale máme další dvě knihy. Jak vložíme všechny knihy do jedné proměnné? Použijeme k tomu seznamy, které již známe! Seznam se všemi slovníky může vypadat takto:

books = [
 {"title": "Zkus mě chytit", "sold": 4165, "price": 347, "year": 2018},
 {"title": "Vrah zavolá v deset", "sold": 5681, "price": 299, "year": 2019},
 {"title": "Zločinný steh", "sold": 2565, "price": 369, "year": 2019},
]

Je to v podstatě běžná dvourozměrná tabulka, jakou můžeme vytvořit například v Excelu.

Upravme nyní náš výpočet celkového počtu prodaných knih. Nyní pomocí cyklu for procházíme seznam, vrátíme se tedy zpět k jedné proměnné, kterou si pojmenujeme item. Do té cyklus nyní nebude ukládat číslo, ale slovník. Protože my chceme vědět počet prodaných kusů, z každého slovníku si načteme hodnotu uloženou pod klíčem sold.

sales = 0
for item in books:
 sales += item["sold"]
print(f"Celkem bylo prodáno {sales} knih.")

Zkusme si ještě spočítat tržby nejen v prodaných kusech, ale i v penězích. Vždy tedy počet prodaných knih (hodnota s klíčem sold) vynásobíme cenou jedné knihy (hodnota s klíčem price).

sales = 0
for item in books:
 sales += item["sold"] * item["price"]
print(f"Celkové tržby jsou {sales} Kč.")

A zkusme ještě jednu úpravu. Nakladatele zajímá, jaké jsou peněžní tržby za knihy vydané v roce 2019. U každé knihy tedy musíme zkontrolovat, zda vyšla v roce 2019, a pouze pokud je tato podmínka splněná, přičteme tržbu za knihu k proměnné sales.

sales = 0
for item in books:
 if item["year"] == 2019:
  sales += item["sold"] * item["price"]
print(f"Celkové tržby za knihy prodané v roce 2019 jsou {sales} Kč.")

Cvičení: Slovníky a cykly

1

Čtenářský deník

to dáš

Gustav je vášnivým čtenářem detektive z našeho nakladatelství a navíc si zapisuje knihy, které přečetl. Níže ve slovníku vidíme, jaké informace si eviduje - název knihy, počet stran a hodnocení od 0 do 10.

 • Napiš program, který spočte celkový počet stran, které Gustav přečetl.
 • Připiš do programu výpočet počtu knih, kterým dal Gustav hodnocení alespoň 8.
books = [
  {"title": "Vražda s příliš mnoha notami", "pages": 450, "rating": 5},
  {"title": "Vražda podle knihy", "pages": 524, "rating": 9},
  {"title": "Past", "pages": 390, "rating": 4},
  {"title": "Popel popelu", "pages": 411, "rating": 10},
  {"title": "Noc, která mě zabila", "pages": 159, "rating": 7},
  {"title": "Vražda, kouř a stíny", "pages": 258, "rating": 6},
  {"title": "Zločinný steh", "pages": 542, "rating": 8},
  {"title": "Zkus mě chytit", "pages": 247, "rating": 7},
  {"title": "Vrah zavolá v deset", "pages": 396, "rating": 6},
]
2

Vysvědčení

to dáš

Uvažujme vysvědčení, které máme zapsané jako slovník.

 • Napiš program, který spočte průměrnou známku ze všech předmětů.
 • Uprav program, aby vypsal všechny předměty, ve kterých získal student známku 1.
schoolReport = {
 "Český jazyk": 1,
 "Anglický jazyk": 1,
 "Matematika": 1,
 "Přírodopis": 2,
 "Dějepis": 1,
 "Fyzika": 2,
 "Hudební výchova": 4,
 "Výtvarná výchova": 2,
 "Tělesná výchova": 3,
 "Chemie": 4,
}

Bonusy

3

Poznávací značky

zapni hlavu

V následujícím slovníků je evidence automobilů. Klíčem jsou státní poznávací značky (SPZ) a hodnotou je jméno majitele vozu. Napiš program, který vypíše všechny majitele, jejichž vozidlo je registrováno v Plzeňském kraji, tj. na druhém místě (index 1!) řetězce v klíči je písmeno P.

plates = {"4A2 3000": "František Novák",
 "6P5 4747": "Jana Pilná",
 "3B7 3652": "Jaroslav Sečkár",
 "1P5 5269": "Marta Nováková",
 "37E 1252": "Martina Matušková",
 "2A5 2241": "Jan Král"}

Čtení na doma

Vraťme se nyní k našemu úplně prvnímu příkladu - finančnímu vyrovnání spolubydlících. Slovníky by nám zde mohla pomoci, protože nám pomůžou při tvorbě tabulky s celkovou útratou za jednotlivé spolubydlící.

Jeden nákup zapsaný do slovníku vypadá například takto:

{"person": "Petr", "item": "Prací prášek", "value": 399}

Protože nákupů bylo více, jeden slovník by nám nestačil. Proto vytvoříme více slovníků a ty uložíme do seznamu.

purchaseList = [
 {"person": "Petr", "item": "Prací prášek", "value": 399},
 {"person": "Ondra", "item": "Savo", "value": 80},
 {"person": "Petr", "item": "Toaletní papír", "value": 65},
 {"person": "Libor", "item": "Pivo", "value": 124},
 {"person": "Petr", "item": "Pytel na odpadky", "value": 75},
 {"person": "Míša", "item": "Utěrky na nádobí", "value": 130},
 {"person": "Ondra", "item": "Toaletní papír", "value": 120},
 {"person": "Míša", "item": "Pečící papír", "value": 30},
 {"person": "Zuzka", "item": "Savo", "value": 80},
 {"person": "Pavla", "item": "Máslo", "value": 50},
 {"person": "Ondra", "item": "Káva", "value": 300}
]

Útraty jednotlivých spolubydlících si budeme ukládat do nového slovníku. Musíme si tedy nejprve vysvětlit, jak ověřit, jestli nějaká hodnota už ve slovníku je. Pokud spolubydlící v našem novém slovníku ještě částku nemá, vložíme tam hodnotu aktuálního nákupu. Pokud tam nějakou částku už má, přičteme k této částce hodnotu aktuálního nákupu.

sumPerPerson = {}
for item in purchaseList:
 person = item["person"]
 value = item["value"]
 if person in sumPerPerson:
  sumPerPerson[person] += value
 else:
  sumPerPerson[person] = value

Vypíšeme si nyní útraty jednotlivých spolubydlících a spočteme celkovou útratu. K tomu můžeme využít cyklus for. Zde je pouze jeden malý rozdíl.

totalValue = 0
for person, value in sumPerPerson.items():
 totalValue += value
 print(f"{person} utratil(a) za společné nákupy {value} Kč.")

Jako poslední krok zbývá určení průměrné hodnoty na osobu. Zde opět využijeme funkci len, která umí pracovat i se slovníky.

averageValue = totalValue / len(sumPerPerson)
print(f"Průměrná hodnota na osobu je {round(averageValue)} Kč.")

Cvičení na doma

4

Spolubydlící

zavařovačka

Zkus dotáhnout náš program na finanční vypořádání spolubydlících. Z lekce si můžeš zkopírovat kódy, které vytvoří slovník s útratami jednotlivých spolubydlících a výpočet průměrné útraty na osobu. Dopiš cyklus, který projde slovník sumPerPerson a pro každého ze spolubydlících vypíše, kolik by měl doplatit (pokud utratil(a) méně než průměr), případně kolik by měl obdržet (pokud utratil(a) více než průměr).