6

Dědičnost

V objektově orientovaném programování existuje důležitý pojem, kterým je dědičnost. Podíváme se, jak funguje.

Dědičnost

Třídy mají jednu zajímavou vlastnost - mohou od sebe dědit. Uvažujme třeba, že bychom chtěli vytvořit novou třídu Manazer, která reprezentuje zaměstnance, který má nějaké podřízené. U manažera bychom rádi evidovali počet jeho podřízených. Jinak se samozřejmě manažer od ostatních nijak neliší - má jméno, název pozice i nárok na dovolenou.

Ideální by tedy bylo mít kopii třídy Zamestnanec, která bude mít nový atribut pocet_podrizenych (seznam jeho podřízených). Samozřejmě bychom mohli kód třídy Zamestnanec zkopírovat a upravit, ale díky dědičnosti to můžeme udělat i lépe. Můžeme novou třídu Manazer postavit na základě třídy Zamestnanec. Třída Manazer tak zdědí od třídy Zamestnanec všechny atributy a metody, a my jen přidáme nebo upravíme, co potřebujeme.

Napíšeme tedy novou funkci __init__, protože potřebujeme vytvořit atribut pocet_podrizenych.

class Manazer(Zamestnanec):
 def __init__(self, jmeno, pozice, pocet_podrizenych):
  self.jmeno = jmeno
  self.pozice = pozice
  self.pocet_podrizenych = pocet_podrizenych
  self.pocet_dni_dovolene = 25

Zkusíme si nyní vytvořit objekt, který bude reprezentovat manažera. U objektu vyzkoušíme, zda u ní funguje metoda __str__. Tuto metodu jsme pro třídu Manazer neprogramovali, měla by být zděděná od třídy Zamestnanec.

boss = Manazer("Marian Přísný", "vedoucí konstrukčního oddělení")
print(boss)

Zatím vše funguje, přesto můžeme náš kód ještě vylepšit. Ve funkci __init__ musíme poněkud nešikovně opisovat tři řádky, které nastavují hodnoty atributů. Přitom ty stejné řádky už jsou v třídě Zamestnanec. Mohli bychom nějak existující kód z třídy Zamestnanec upravit?

Ve skutečnosti ano. Využijeme k tomu speciální funkci super(), kterou se odvoláme na mateřskou třídu aktuální třídy. Následně můžeme použít tečku a zavolat funkci __init__. Tím tedy voláme funkci __init()__ mateřské třídy Zamestnanec.

class Manazer(Zamestnanec):
 def __init__(self, jmeno, pozice, pocet_podrizenych):
  super().__init__(jmeno, pozice)
  self.pocet_podrizenych = pocet_podrizenych

Pojďme ještě upravit výpis informace pomocí metody __str__(). U třídy Manazer budeme chtít do výpisu přidat informaci o tom, kolik má manažer podřízených. Opět můžeme pomocí funkce super() zavolat metodu __str__() z mateřské třídy Zamestnanec a připojit k ní větu o počtu podřízených.

class Manazer(Zamestnanec):
 def __str__(self):
  return super().__str__() + f" Má {self.pocet_podrizenych} podřízených."
 def __init__(self, jmeno, pozice, pocet_podrizenych):
  super().__init__(jmeno, pozice)
  self.pocet_podrizenych = pocet_podrizenych

Vyzkoušíme znovu dvojici příkazů, kterou jsme zkoušeli předtím.

boss = Manazer("Marian Přísný", "vedoucí konstrukčního oddělení", 5)
print(boss)

Výsledkem je text:

Marian Přísný pracuje na pozici vedoucí konstrukčního oddělení. Má 5 podřízených.

Cvičení: Dědičnost

1

Balík

zapni hlavu

Pokračuj ve své práci pro zásilkovou společnost. Společnost nově doručuje i cenné balíky, které mají zadanou určitou hodnotu.

 • Vytvoř třídu ValuablePackage, která dědí od třídy Package. ValuablePackage má navíc atribut value, ostatní atributy dědí od třídy Package.
 • Atribut value nastav pomocí funkce __init__. Ostatní parametry předej funkci __init__ třídy Package.
 • Vytvoř si alespoň jeden objekt a zkus volání jeho funkcí.
2

Částečný úvazek

zapni hlavu

Naše firma se rozhodla zaměstnávat i pracovníky na částečné úvazky, pro které bude vytvořena zvláštní třída. Vytvoř novou třídu PartTimeEmployee, která bude dědit od třídy Employee a bude mít navíc atribut workload (float), který reprezentuje velikost úvazku oproti plnému. Přidej informaci o úvazku k výpisu informací do funkce getInfo.

Kombinace seznamu a objektů

Pro personální systém firmy ale samotná informace o počtu podřízených zpravidla nebude dostatečná, je naopak potřeba podřízené a manažery přímo propojit. Jen tak bude jasné, za které zaměstnance manažer zodpovídá.

Upravme tedy třídu Manazer tím, že namísto atributu pocet_podrizenych vložíme seznam podrizeni, který bude na začátku prázdný. Dále přidáme metodu pridej_podrizeneho(), která vlozi nového podrizeneho do seznamu podrizeni.

class Manazer(Zamestnanec):
 def pridej_podrizeneho(self, podrizeny):
  self.podrizeni.append(podrizeny)

 def __init__(self, jmeno, pozice):
  self.jmeno = jmeno
  self.pozice = pozice
  self.pocet_dni_dovolene = 25
  self.podrizeni = []

Náš kód už bychom mohli spustit, ale nemohli bychom pořádně otestovat, že přidávání podřízených funguje. My je totiž ukládáme, ale zatím nemáme funkci pro jejich vypsání. Přidáme tedy funkci vypis_podrizene, která vrátí informaci o podřízených manažera.

class Manazer(Zamestnanec):
 def pridej_podrizeneho(self, newSubordinate):
  self.podrizeni.append(newSubordinate)

 def vypis_podrizene(self):
  podrizeni = ""
  for item in self.podrizeni:
   podrizeni += item.jmeno + ", "
  return podrizeni
 
 def __init__(self, jmeno, pozice):
  super().__init__(jmeno, pozice)
  self.podrizeni = []

Nyní můžeme vše vyzkoušet. Vedoucímu, který je uložený v proměnné boss, přiřadíme dva podřízené. Následně si zkusíme proměnné vypsat.

frantisek = Zamestnanec("František Novák", "konstruktér")
klara = Zamestnanec("Klára Nová", "konstruktérka")

boss = Manazer("Marian Přísný", "vedoucí konstrukčního oddělení")
boss.pridej_podrizeneho(frantisek)
boss.pridej_podrizeneho(klara)
print(boss.vypis_podrizene())

Náš program tedy vytvoří tři objekty - dva zaměstnance a jednoho manažera. Manažerovi jsme přiřadili zaměstnance jako podřízené. A vidíme, že naše akce proběhla správně, protože tito dva zaměstnanci se objevili ve výpisu podřízených.

Jako poslední můžeme vrátit metodu __str__(), která zjistí počet podřízených z délky seznamu podrizeni.

class Manazer(Zamestnanec):
 def __str__(self):
  return super().__str__() + f" Má {len(self.podrizeni)} podřízených."

 def pridej_podrizeneho(self, newSubordinate):
  self.podrizeni.append(newSubordinate)

 def vypis_podrizene(self):
  podrizeni = ""
  for item in self.podrizeni:
   podrizeni += item.jmeno + ", "
  return podrizeni
 
 def __init__(self, jmeno, pozice):
  super().__init__(jmeno, pozice)
  self.podrizeni = []

Kombinace seznamu a objektů

3

Řidič

smrt v přímém přenosu

Pokračuj ve své práci pro zásilkovou společnost. Společnost nyní eviduje jednotlivé řidiče a eviduje balíky, které má každý řidič doručit.

 • Vytvoř třídu Driver, která má dva atributy: name (jméno řidiče) a packageList (seznam balíků k doručení, na začátku je prázdný).
 • Přidej třídě funkci assignPackage, která bude mít jeden parametr - package (balík k doručení, může se jednat i o cenný balík).
 • Funkce nejprve zkontroluje, zda balík již nebyl doručen. Pokud ano, vypíše funkce text: "Nelze přiřadit, balík již byl doručen."
 • Pokud balík ještě nebyl doručen, je přidán do seznamu balíků packageList (použij funkci append).
 • U řidiče chceme sledovat, kolik by měl ještě doručit balíků. Napiš funkci remainingPackages, která vrátí počet balíků, které má řidič přiřazené a ještě je nedoručil.

Abstraktní třída

Abstraktní třída je dalším konceptem ve světě objektově orientovaného programování. Abstraktní třída má speciální význam v tom, že z ní rovnou nevytváříme objekty, je ale šablonou pro třídy, které od ní dědí.

Např. uvažujme program, který počítá obvody a obsahy geometrických obrazců. Začneme vytvořením mateřské třídy Obrazec, která bude mít metody vypocti_obvod() a vypocti_obsah(). U neznámého obrazce ale nemá smysl do těchto tříd implementovat výpočet, protože nevíme, jaký vzorec bychom měli použít. Proto vytvoříme třídu Obrazec jako abstraktní třídu. To v Pythonu uděláme tak, že jí nastavíme jako mateřskou třídu třídu ABC z modulu abc. Její metody poté budou též abstraktní. To zařídíme tak, že nad ně vložíme značku @abstractmethod. Tato prozvláštní značka se v jazyce Pythonu označuje jako dekorátor (decorator).

from abc import ABC, abstractmethod

class Obrazec(ABC):
 @abstractmethod
 def vypocti_obvod():
  pass

 @abstractmethod
 def vypocti_obsah():
  pass

Dále přidáme třídy Ctverec a Obdelnik, které budou dědit od třídy Obrazec. Těmto třídám už můžeme implementovat metody vypocti_obvod() a vypocti_obsah(), založit na jejich základě objekty a pracovat s nimi.

class Ctverec(Obrazec):
 def vypocti_obvod(self):
  return self.a * self.a
 
 def vypocti_obsah(self):
  return 4 * self.a

 def __init__(self, a):
  self.a = a

class Obdelnik(Obrazec):
 def vypocti_obvod(self):
  return self.a * self.b
 
 def vypocti_obsah(self):
  return 4 * self.b

 def __init__(self, a, b):
  self.a = a
  self.b = b

maly_ctverec = Ctverec(10)
velky_obdelnik = Obdelnik(20, 25)
plocha_celkem = maly_ctverec.vypocti_obsah() + velky_obdelnik.vypocti_obsah()
print(f"Celková plocha obou obrazců je {plocha_celkem}.")

Funkce isinstance()

Abstraktní třída je výhodná v kombinaci s funkcí isinstance(). Ta vrací pravdivostní hodnotu (bool). Funkce ověří, zda je objekt založený na nějaké třídě. Založený může být i nepřímo. Například pokud vytvoříme objekt neznamy_obrazec ne třídy Ctverec, funkce isinstance() vrátí hodnotu True, pokud jako ověřovanou třídu vložíme Ctverec, ale i pokud vložíme třídu Obrazec.

Uvažujme nyní, že máme u nějakého objektu vypsat jeho obvod. Chceme to ale provést bezpečně, tj. chceme ověřit, že je přítomná metoda vypocti_obsah() a že daný objekt skutečně reprezentuje nějaký dvourozměrný odstavec. Využijeme tedy funkci isinstance().

neznamy_obrazec = Ctverec(10)
if isinstance(neznamy_obrazec, Obrazec):
 print(f"Obvod obrazce je {neznamy_obrazec.vypocti_obsah()}")
else:
 print("Objekt není dvourozměrný odstavec.")

Vlastnosti objektu

U našich obrazců máme implementované metody metody vypocti_obvod() a vypocti_obsah(). Obvod a obsah jsou ale hodnoty, které jsou pro nějaký obrazec konkrétní velikosti konstantní. Bylo by tedy zajímavé upravit naše objekty tak, aby se obsah a obrazec tvářily jako atributy. Atribut objektu, pro jehož získání používáme funkci, je v Pythonu označován jako vlastnost (property). Vlastnosti označíme pomocí dekorátoru @property. U abstraktní třídy pak použijeme speciální dekorátor @abstractproperty.

Vlastnosti poté čteme jako atributy, tj. nepoužíváme kulaté závorky jako při volání funkce.

from abc import ABC, abstractproperty

class Obrazec(ABC):
 @abstractproperty
 def obvod():
  pass

 @abstractproperty
 def obsah():
  pass

class Ctverec(Obrazec):
 @property
 def obvod(self):
  return 4 * self.a
 
 @property
 def obsah(self):
  return self.a * self.a

 def __init__(self, a):
  self.a = a

class Obdelnik(Obrazec):
 @property
 def obvod(self):
  return 2 (self.a + self.b)
 
 @property
 def obsah(self):
  return self.a * self.b

 def __init__(self, a, b):
  self.a = a
  self.b = b

maly_ctverec = Ctverec(10)
velky_obdelnik = Obdelnik(20, 25)
plocha_celkem = maly_ctverec.obsah + velky_obdelnik.obsah
print(f"Celková plocha obou obrazců je {plocha_celkem}.")

Soukromé a veřejné funkce

​ Jestli znáte soukromé a veřejné funkce z jiného jazyka jako například PHP a nebo Java, tak vás Python může trochu překvapit. Pokud ne, tak obecně platí, že veřejné funkce jsou funkce, které jdou zpřístupnit zvenku instance, a soukromé jsou takové, které může spustit pouze instance samotná. V Pythonu to tak není, všechny funkce a atributy tříd jsou veřejné a není žádný způsob jak je opravdu skrýt před uživatelem. Obecně se rozumí, že atributy nebo funkce začínající podtržítkem jsou soukromé a uživatel by je měl používat, jen pokud opravdu ví, co dělá. Takové funkce nebo atributy se nezobrazí, pokud na třídu zavoláme funkci help. Zobrazí se až při bližším zkoumání, například pomocí funkce dir. Programátor třídy tímto odhaluje všechny své karty a dává uživateli do rukou možnost tyto karty taktéž použít, pokud bude potřebovat.

class Zamestnanec:
  def __init__(self, krestni_jmeno, prijmeni):
    self.krestni_jmeno = krestni_jmeno
    self.prijmeni = prijmeni
  
  @property
  def _delka_jmena(self):
    return len(self.krestni_jmeno + self.prijmeni)
​
  @property
  def business_card_data(self):
    if self._delka_jmena < 20:
      return f"{self.krestni_jmeno} {self.prijmeni}"
    else:
      return f"{self.krestni_jmeno[0]}. {self.prijmeni}"

Dvojité podtržítko — dunder funkce

​ Dunder (double under) jsou funkce začínající a končící dvěma podtržítky. Dvěma z nich je již známé funkce __init__ pro inizializaci třidy a __str__ pro převod na řetězc. Mají svůj význam také mimo třídy, například __file__ pro zjištění cesty, kde se soubor nachází. Jedná se o funkce či atributy, které jsou něčím výjimečné, v Pythonu mají předdefinováné chování a Python ví, jak s nimi pracovat. Několika dunder funkcemi můžeme upravit svou třídu tak, aby se chovala podobně a nebo stejně jako například list. Mimo dalších je touto dunder funkcí i __len__, která vrací informaci o délce instance a je zavolána dosazením instance do funkce len. Délkou instance se rozumí to, co v daném kontextu dává smysl, pro firmu by mohlo jít o počet zaměstnanců a pro rok by šlo o měsíce. ​

class Company:
  def __init__(self, Zamestnanecs):
    self.Zamestnanecs = Zamestnanecs
  
  def __len__(self):
    return len(self.Zamestnanecs)
​
  def __iter__(self):
    return iter(self.Zamestnanecs)

Dědičnost a dvojíté podtržítko

​ Dvojité podtržení z jedné strany má také svůj význam. Jde o privátní funkce, které navíc zdědí jméno své třídy. __join_names ze třidy Zamestnanec se po spuštění pro veřejnost přemění na _Zamestnanec__join_names a pro svou instanci zůstane jako __join_names. Díky tomuto nedojde v dědící třidě k přejmenování pomocných funkcí, které jsou zásádní pro fungování ostatních funkcí. I tyto funkce se nezobrazí po dosazení třídy nebo instance do napovídající funkce help. ​

class Zamestnanec:
  def __init__(self, krestni_jmeno, prijmeni):
    self.krestni_jmeno = krestni_jmeno
    self.prijmeni = prijmeni
  
  def __join_names(self):
    return (self.krestni_jmeno + self.prijmeni).lower()
​
  @property
  def email(self):
    return self.__join_names() + "@goodcompany.com"class GoodCompanyZamestnanec(Zamestnanec):
  def __join_names(self):
    return self.prijmeni + self.krestni_jmeno
​
  @property
  def skype(self):
    return self.__join_names()
​
Zamestnanec = GoodCompanyZamestnanec("Alžběta", "Nováková")
​
print(Zamestnanec.skype)
print(Zamestnanec.email)
# print(Zamestnanec.__join_names()) # chyba
print(Zamestnanec._GoodCompanyZamestnanec__join_names()))