8

Cykly 2 (bonusová kapitola)

Ukážeme si, že cykly můžeme používat nejen pro sekvence, ale i pro číselné posloupnosti.

Cyklus pomocí číselné řady

V první kapitole jsme si vyzkoušeli (nebo spíše zopakovali) cyklus spuštěný nad námi vytvořeným seznamem. Použití cyklů je ale širší. Například si můžeme číselně zvolit, kolikrát by se nějaký cyklus měl opakovat. K tomu využijeme funkci range. Tato funkce vytvoří posloupnost (sequence) čísel a cyklus je spuštěn pro každý prvek této posloupnosti.

Funkci range můžeme zadat parametry start (začátek posloupnosti) a stop (konec posloupnosti, tato hodnota již v posloupnosti není !). Můžeme však zadat pouze parametr stop a pak jako start použita 0.

Samotný zápis cyklu se téměř neliší, používáme klíčová slova for, in a dvojtečku. Mezi for a in vkládáme název proměnné, která se stane dočasným nositelem čísla, se kterým cyklus právě pracuje. Pro tuto dočasnou číselnou proměnnou se v programování velice často používá jednoduchý název i.

Zkusíme si nejprve vypsat všechna čísla od 0 do nějaké hodnoty.

stop = int(input("Zadej konec: "))
for i in range(stop):
 print(i)

Takto například vypadá průběh programu:

Zadej nejvyšší číslo: 5
0
1
2
3
4

Všimni si, že zadáme-li jako vstup 5, výpis končí číslem 4, hodnota zadaná jako end tam již skutečně není.

Zkusme nyní využít i parametr start. Zkusíme si třeba vypsat čísla nikoli od 0, ale od nějaké konkrétní hodnoty.

start = int(input("Zadej začátek: "))
stop = int(input("Zadej konec: "))
for i in range(start, stop):
 print(i)

Opět platí, že dovnitř cyklu můžeme vložit podmínku. Zkusme si například vypsat pouze ta čísla z daného rozsahu, která jsou dělitelná třemi.

start = int(input("Zadej začátek: "))
stop = int(input("Zadej konec: "))
for i in range(start, stop):
 if i % 3 == 0:
  print(i)

Pevný počet opakování ale zdaleka nevyužíváme jen v kombinaci s čísly. Vraťme se třeba k našemu příkladu na seznam hostů z opakovací lekce. Seznam hostů nemusíme zapisovat přímo do programu, ale můžeme požádat uživatele, aby nám jména hostů postupně zadával. Jména pak připojujeme k seznamu stávajícímu hostů pomocí funkce append.

numberOfGuests = int(input("Zadej počet hostů: "))
guestList = []
for i in range(numberOfGuests):
 newGuest = input("Zadej jméno hosta: ")
 guestList.append(newGuest)
print(guestList)

Tip

Všimněte si, že prázdný seznam jsme vytvořili jednoduše pomocí prázdných hranatých závorek [].

Přerušení cyklu

Často se ocitneme v situaci, že cyklus chceme ukončit v jeho průběhu. Je to podobné, jako když něco hledáme a procházíme při tom všechny místnosti v domě. Jakmile danou věc nalezneme, hledání ukončíme.

K ukončení běhu cyklu používáme klíčové slovo break. Jakmile program narazí na slovo break, cyklus ukončí a pokračuje dál v kódu, který je pod cyklem. Příkaz break používáme v drtivé většině případů v kombinaci s podmínkou if.

Uvažujme třeba prekérní situaci, kdy na poslední chvíli potřebujeme objednat dárek na oslavu narozenin. Máme seznam zboží v e-shopu a u každého zboží máme jeho název, cenu a počet kusů skladem. Vzhledem k situaci potřebujeme, aby bylo zboží skladem a současně chceme dárek s cenou od 500 do 1000 Kč. Protože nemáme čas, spokojíme se s prvním nalezeným dárkem.

listOfItems = [
 {"title": "Modrá kravata", "price": 239, "inStock": True},
 {"title": "Luxusní psací pero", "price": 1599, "inStock": True},
 {"title": "Degustační balíček kávy", "price": 599, "inStock": True},
 {"title": "Parfém", "price": 559, "inStock": False},
 {"title": "Čajová konvička s hrnky", "price": 899, "inStock": True},
 {"title": "Sklenice na víno", "price": 799, "inStock": True},
 {"title": "Fitness náramek", "price": 2399, "inStock": False},
]

for item in listOfItems:
 if 500 <= item["price"] <= 1000 and item["inStock"]:
  print(f"Vybraný dárek je {item['title']}")
  break

Pokud bychom příkaz break odebrali, program by pokračoval v hledání a vypsal ještě 2 další dárky, která vyhovují podmínkám.

Tip

Všimni si, že podmínku, zda určité číslo leží mezi dvěma jinými čísly, můžeme zapsat ve stylu dolniHranice <= cislo <= horniHranice. To je zjednodušení zápisu dolniHranice <= cislo and cislo <= horniHranice.

Cvičení: Další příklady cyklů

1

Tombola

to dáš

V tombole bylo prodáno celkem 1000 lístků. Naším úkolem je vylosovat náhodně tři výherce. Napište program, který vygeneruje a vypíše tři čísla mezi 1 a 1000. Využijte funkci randint, nezapomeňte ale, že si ji musíte importovat z modulu random.

Neřešte, že jedno číslo může být vygenerováno dvakrát.

2

Dělitelnost více čísly

to dáš

Vypišme si čísla z nějakého rozsahu na základě jejich dělitelnosti dvěma čísly.

 1. Zkuste z nějakého rozsahu čísel vypsat čísla, která jsou dělitelná 3 i 4 současně.
 2. Zkuste z nějakého rozsahu čísel vypsat čísla, která jsou dělitelná 5 nebo 6. Stačí vypsat text: "Číslo je dělitelné 5 nebo 6."
3

Seznam hostů na party

to dáš

Vraťte se k příkladu se zadáváním seznamu hostu na párty a zkopírujte si kód k sobě do editoru. Upravte program tak, že pokud uživatel v průběhu zadávání jmen napíše “konec”, cyklus na zadávání jmen se ukončí.

Bonusy

4

Prvočíslo

zavařovačka

Požádej uživatele o zadání celého čísla. Následně urči, zda je toto číslo prvočíslo.

Prvočíslo je číslo, které je dělitelné beze zbytku pouze 2 čísly - 1 a sebou samotným.

 • Například 5 je prvočíslo, protože je dělitelná pouze 1 a 5.
 • Naopak 4 není prvočíslo, protože je dělitelná 1, 2 a 4.

Dobrovolné čtení na doma

Aby byl tento text co nejkompletnější, je třeba zmínit i cyklus while a příkaz continue.

Cyklus while

Nejdříve si pro zopakování probereme, že cyklus for slouží k procházení složených datových typů. Při procházení seznamů získáváme přístup ke každému prvku seznamu. Při procházení řetězců se jedná o každé písmeno. Cyklus for využíváme i při procházení slovníků a pro velmi mnoho dalších případů (např. procházení otevřených souborů po řádcích).

Naproti tomu, cyklus while je obecný cyklus a svou konstrukcí má blíže k podmínce if. U podmínky if platí, že odsazený blok po podmínce if se provede, pokud se samotná podmínka, tj. výraz mezi if a dvojtečkou vyhodnotí jako True.

U cyklu while platí, že se jeho blok kódu provádí opakovaně dokud jeho podmínka platí. U následujícího příkladu je uživatel tázán na heslo stále dokola dokud heslo 123456 nezadá správně.

spravneHeslo = "123456"
zadaneHeslo = input("Zadej heslo: ")

while zadaneHeslo != spravneHeslo:
 zadaneHeslo = input("Zadej heslo: ")

print("Heslo zadano")

Pokud používáme cyklus while je třeba mít na paměti, že v těle cyklu musí existovat šance na to, že se podmínka cyklu změní a cyklus se tím ukončí. Při programování se však velmi často stane, že uděláme chybu, která neumožní ukončení cyklu a nám vznikne nekonečný cyklus. Naštěstí existuje klávesová zkratka Ctrl+C, která v terminálu program vykonávaný Python interpretem nemilosrdně ukončí i uprostřed nekonečného cyklu.

O pojmu nekonečný cyklus si povíme něco více. Protože již z předchozí části známe příkaz break, který nám ukončí cyklus (to platí i pro cyklus while), můžeme si dovolit vytvořit nekonečný cyklus záměrně. Předchozí příklad je možné přepsat do následující podoby a například obohatit o výpis o nevyhovujícím heslu.

spravneHeslo = "123456"

while True:
 if input("Zadej heslo: ") == spravneHeslo:
  break
 print("Špatné heslo")

print("Heslo zadano")

Podmínka cyklu while se bude vyhodnocovat vždy jako pravdivá (jedná se o hodnotu True) a pouze na nás je, abychom ve vhodném místě cyklus while ukončili pomocí příkazu break.

Cvičení: Cyklus while

5

Hádání čísla

zavařovačka

Napište interaktivní hru, ve které počítač vygeneruje tajné číslo v rozsahu 1 až 100 (použijte funkci random.randint()). Následně se v cyklu ptejte uživatele, aby zadal číslo a vypisujte vždy jestli je zadané číslo nižší nebo vyšší než tajné číslo. Ukončete cyklus v momentě, kdy uživatel trefí tajné číslo.

Příkaz continue

Příkaz continue je podobný příkazu break, ale s tím rozdílem, že neukončí celý cyklus, ale pouze přeskočí zbytek těla cyklu a pokračuje další iterací. Pokud je použit v cyklu for, řídící proměnná cyklu for nabude nové hodnoty (tzn. zpracuje se další prvek seznamu nebo další číslo z rozsahu range()). U cyklu while dojde opět k vyhodnocování jeho podmínky.

Následující příkaz vytiskne pouze ta čísla z číselné řady, která jsou dělitelná 10. Zbytek přeskočí pomocí příkazu continue.

stop = int(input("Zadej konec: "))

for i in range(stop):
 if i % 10 != 0:
  continue

 print(i)

Příkazy break a continue je možné v rámci jednoho cyklu zkombinovat, např.

soucet = 0

while True:
 vstup = input("Zadej číslo: ")

 if not vstup:
  break

 if not vstup.isdigit():
  print("Nezadal jsi číslo")
  continue

 print(f"Zadáno číslo {vstup}")
 soucet += int(vstup)

print(f"Součet je {soucet}")

Nekonečný cyklus se ukončí příkazem break pokud vstup neobsahuje žádné znaky (jedná se o prázdný řetězec). Pokud by dále řetězec vstup nebyl složen pouze z cifer, zadaná hodnota se přeskočí.

Část else u cyklů

Může se vám stát, že při čtení cizího kódu narazíte na else, před kterým se ale nenachází žádný blok if. Klíčové slovo else totiž může být použito ve více různých konstrukcích a jednou z nich je použití u cyklů. Jedná se o specifikum Pythonu, které obecně není moc běžné. Větev else patřící k cyklu for nebo k cyklu while se vykoná pokud cyklus nebyl ukončen příkazem break. Toto není příliš intuitivní je potřeba si to zapamatovat. Je to ovšem pokročilá věc, kterou vás nikdo nenutí používat je zde zmíněna pouze pro kompletnost.