2

Úvod do vývoje webu

Řekneme si něco o tom, jak vlastně vyvíjíme web.

V této lekci si řekneme něco o tom, jak vlastně provádíme vývoj webu.

O vývoji webu

Vývoj a provoz webu je disciplína, která v sobě zahrnuje několik složek.

Definice toho, jak by webová stránka měla vypadat, nazýváme kódování. Zpravidla prováděno v jazyce HTML s využitím kaskádových stylů (CSS). HTML a CSS vlastně poskytují informace pro webový prohlížeč, jaké informace má zobrazit a jak je naformátovat.

K vytvoření webové stránky mohou stačit pouze tyto jazyky. Jedná se především o weby, které zobrazují nějaké statické informace (např. osobní web, životopis atd.). Všechny informace, které stránka obsahuje, pak musí být vloženy do HTML souborů jako text a stránka nemůže obsahovat žádné prvky pro komunikaci mezi uživatelem a správcem webu (např. formuláře).

Většina dnešních webů by si pouze s HTML nevystačila. Chceme-li si například vytvořit zpravodajský server, chceme dát uživatelům možnost přihlášení (placené články, diskuse) a editorům webu chceme poskytnout příjemné prostředí, kam mohou vkládat své články. Takový web již musí být propojený s nějakým úložištěm dat, nejčastěji s databází. V databázi jsou uloženy články, informace o uživatelských článcích, diskusní příspěvky, kategorie článků, obrázky a spousta dalších informací. Takový web již musí být naprogramovaný, protože HTML si neumí načíst informace s databáze nebo zajistit přihlášení uživatele.

Prostředí pro vývoj webu

K vývoji webu existuje nepřeberné množství technologií. Například tento článek jich zmiňuje 51, v reálu jich ale bude mnohem víc. Často se používá pojem “framework”, i když se nehodí na všechny používané technologie. Framework si můžeme zjednodušeně představit jako něco, co rozšiřuje možnosti nějakého programovacího jazyka, podobně jako moduly v Pythonu.

Programovacích jazyků, které můžeme použít pro vývoj webu, je spousta. V souvislosti s webem je asi nejčastěji zmiňovaný JavaScript, který umožňuje stránce, aby byla “interaktivní”, tj. aby mohla reagovat na akci uživatele (např. kliknutí), aniž by se musela celá znovu načíst. Není však jediný, podobné služby nám může zajistit Typescript, který se používá především pro větší projekty (např. Microsoft Teams) nebo CoffeeScript. Existuje i varianta Pythonu označovaná jako Brython, která umožňuje vývoj interaktivních webových stránek v Pythonu.

Další programovací jazyky, které používáme pro vývoj webu, jsou C#, Python, PHP, Ruby, Java a řada dalších.

V některých případech můžeme webový vývoj jasně rozdělit na front-end a back-end. Front-end je část aplikace, která “je vidět”, a back-end ta část aplikace, která poskytuje data. Obě tyto části jsou pak spojené a komunikují spolu. Jasně oddělené jsou tyto části v architektuře označované jako microservices, která se skládá ze spousty malých API, ke kterým posílají jednotlivé části front-endu své zprávy a zobrazují odpovědi. U této architektury mohou být front-end a back-end zcela nezávislé projekty a každý může být vyvíjen jinou technologií, v jiném jazyce atd.

Druhou možností je architektura označovaná jako model-view-controller, obvykle označované pod zkratkou MVC. Jednotlivé komponenty mají následující význam:

 • Model reprezentuje datovou strukturu. Pomocí modelu říkáme, s jakými daty bude naše aplikace pracovat, jaká bude ukládat do databáze atd.
 • View (pohled) převádí data do podoby vhodné k zobrazení uživateli.
 • Controller (řadič) reaguje na události uživatele.

My budeme využívat framework Django, který je založený na obdobném přístupu, který je označovaný jako model-template-views. Modely zde mají stejnou funkci jako v MVC architektuře. Šablony určují, jak má stránka vypadat (obsahují i HTML kód) a view připravuje data k zobrazení uživateli a řídí zpracování uživatelských požadavků.

Adult only

Django

Na začátku si v našem vývojovém prostředí vytvoříme nový projekt. Pokud používáme virtuální prostředí, nainstalujeme si do prostředí modul django.

Vytvoření projektu

Máš-li modul dobře nainstalovaný, měl by ti fungovat následující příkaz na vytvoření nového projektu:

django-admin startproject czechitas

Django vytvoří řadu souborů, z nichž jsou pro nás důležité:

 • manage.py je skript, který zajišťuje správu naší aplikace, např. díky ní můžeme aplikaci spustit.
 • czechitas/settings obsahuje nastavení aplikace (např. nastavení připojení k databázi).
 • czechitas/urls.py obsahuje URL adresy, které jsou dostupné v naší aplikaci (ukážeme si později).

Příkaz ti vytvoří nový webový projekt. Tento projekt už si můžeš zkusit spustit pomocí příkazu

cd czechitas
python manage.py runserver

Zkus si nyní otevřít tento odkaz, ve kterém by měl běžet tvůj nový projekt. Adresa 127.0.0.1 je adresa tvého počítače, často označovaná jako loopback. Nepřipojuješ se tedy nikam do internetu, ale pracuješ na svém počítači.

Vytvoření aplikace

Aplikace v django je složena do funkčních celků, které označujeme jako app (aplikace). Jednotlivé aplikace jsou mezi sebou relativně nezávislé a v jednom projektu jich samozřejmě můžeme mít více.

Pro Windows:

python manage.py startapp kurzy

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py startapp kurzy

Nová aplikace obsahuje následující soubory:

 • admin.py obsahuje modely, které budou přístupné v administrátorském rozhraní.
 • migrations/ je adresář s tzv. migracemi, tj. úpravami struktury databáze.
 • models.py obsahuje definici modelů.
 • tests.py obsahuje definici automatických textů.
 • views.py je soubor s definicí pohledů.

Vytvoření pohledu

Začneme s tím, že si vytvoříme pohled. Náš pohled bude velmi jednoduchý a zobrazí jen jednoduchý text “Vítej na webu Czechitas”. Vyzkoušíme si na něm ale základní techniku vytvoření pohledu a přiřazení URL adresy.

Pohled vytvoř v souboru views.py. Django umožňuje vytvářet dva typy pohledů - pohledy založené na třídě (class-based) a pohledy založené na funkci (function-based). Doporučuji ti využívat pohledy založené na třídě, protože jsou přehlednější a využívají techniku, kterou již známe, a tou je dědičnost.

Nový pohled může dědit od celé řady tříd, tvůj první pohled bude dědit od třídy View. Následně přidej funkci get().

from django.http import HttpResponse
from django.views import View


class MujPrvniPohled(View):
  def get(self, request):
    return HttpResponse('Vítej na webu Czechitas!')

V tomto kratičkém kódu je spousta záhadných výrazů. Zkratka HTTP je označení protokolu Hypertext Transfer Protocol, což je protokol, na kterém je založený web. Internet a počítačové sítě totiž nabízejí mnoho služeb a každá služba má svůj protokol. My ale vyvíjíme webovou aplikaci, proto nás bude zajímat především protokol HTTP. Třída HttpResponse je pak jednoduchá odpověď, která může obsahovat pouze jednoduchou textovou zprávu.

Název funkce get odkazuje na typ požadavku. Vždy, když posíláme na webový server nějaký požadavek, má tento požadavek nějaký typ. Nejjednodušší a nejpoužívanější typ požadavku je právě GET, což v podstatě znamená otevření webové adresy. Pokud chceme serveru poslat nějaká data (např. vyplníme formulář), pak posíláme typ požadavku POST. Tvůj pohled zatím bude umět reagovat na požadavek typu GET, ale to nám zpočátku bude stačit.

Přidání URL adresy

Nyní máš vytvořený pohled, ale zatím si jej nemůžeš otevřít, protože nemá přiřazenou žádnou adresu. Pojďme to napravit.

Je třeba provést dvě operace:

 1. Upravit soubor urls.py v adresáři czechitas (adresář projektu), aby uměl uživatele přesměrovat do aplikace kurzy.
 2. Upravit soubor urls.py v adresáři kurzy (adresář aplikace), aby tato aplikace uměla uživatele přesměrovat na náš pohled.

Začni s prvním krokem, tj. s úpravou souboru czechitas/urls.py:

from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('kurzy/', include("kurzy.urls")),
]

A následuje druhý krok, tj. úprava souboru kurzy/urls.py:

from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
  path('', views.MujPrvniPohled.as_view(), name='index'),
]

Pokud si nyní otevřeme námi přidanou url adresu, zobrazí se požadovaný text “Vítej na webu Czechitas!”.

Migrace databáze

Dalším důležitým pojmem je migrace. Migrace je vlastně soupis změn v databázi. Pokud totiž definujeme nový model, potřebujeme pro něj vytvořit tabulku v databázi, abychom záznamy tohoto modelu měli kam ukládat a odkud je načítat. Takový soupis změn označujeme jako migrace databáze. První migraci nám vytvoří django automaticky, protože potřebujeme vytvořil základní tabulky, jako třeba tabulku pro informace o uživatelích.

Před migrací bychom měli nastavit informace o databázi. Můžeme použít jednoduchou databázi SQLite, která je v nastavena jako výchozí, nebo použít jinou databázi, nejčastěji PostgreSQL.

DATABASES = {
 'default': {
  'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
  'NAME': 'moje_databáze',
  'USER': 'jirka',
  'PASSWORD': 'supertajne_heslo',
  'HOST': 'localhost',
  'PORT': '5432',
 }
}

Poté zadáme příkaz pro provedení migrace.

Pro Windows:

python manage.py migrate

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py migrate

Soubor settings.py obsahuje řadu dalších důležitých nastavení. Jednou z nich je seznam INSTALLED_APPS. django umožňuje, aby do něj byla instalována různá rozšíření, podobně jako je možné instalovat moduly pro Python.

INSTALLED_APPS = [
 'django.contrib.admin',
 'django.contrib.auth',
 'django.contrib.contenttypes',
 'django.contrib.sessions',
 'django.contrib.messages',
 'django.contrib.staticfiles',
]

Už v základu v sobě má například aplikaci auth, která zajišťuje přihlášení uživatele pomocí hesla. Aplikace admin obsahuje administrátorské rozhraní, ve kterém můžete neomezeně prohlížet, upravovat, přidávat a mazat data v aplikaci.

Vytvoření modelu

Nyní můžeme vytvořit náš první model. Náš první model bude reprezentovat kurzy, na které se budou moci uživatelé přihlašovat. Každý model charakterizuje řada datových polí a u každého pole nastavujeme jeho typ. Na to v Pythonu nejsme moc zvyklí, naše webová aplikace ale bude ukládat data do databáze a v takovém případě se hodí vědět, jaká data bude v sobě model mít.

Model je ve skutečnosti další třída, která dědí od základní třídy Model. Přidáme našemu kurzu celkem pět datových polí.

Údaj Datový typ
Název text
Začátek datum a čas
Konec datum a čas
Popis text
Cena celé číslo

Pro naše datové typy využijeme následující třídy:

Datový typ Třída
text CharField
datum a čas DateTimeField
celé číslo IntegerField

U textových polí je dobré nastavit maximální délku textu, kterou vložíme jako pojmenovaný parametr do závorek při vytváření třídy.

class Kurz(models.Model):
 nazev = models.CharField(max_length=100)
 zacatek = models.DateTimeField()
 konec = models.DateTimeField()
 popis = models.CharField(max_length=1000)
 cena = models.IntegerField()

Po vytvoření prvního modelu již máme plnohodnotnou aplikaci a je ji nutné přidat do seznamu INSTALLED_APPS.

INSTALLED_APPS = [
 'kurzy.apps.KurzyConfig',
 'django.contrib.admin',
 'django.contrib.auth',
 'django.contrib.contenttypes',
 'django.contrib.sessions',
 'django.contrib.messages',
 'django.contrib.staticfiles',
]

Nyní vytvoříme migraci, tj. připravíme skript, který obsahuje všechny informace o našem modelu:

Pro Windows:

python manage.py makemigrations kurzy

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py makemigrations kurzy

Terminál nám odpoví následující:

Migrations for 'kurzy':
 kurzy\migrations\0001_initial.py
  - Create model Kurz

Pokud si otevřeme adresář migrations, uvidíme v něm nový soubor 0001_initial.py, který obsahuje popis našeho modelu. Nyní musíme migraci spustit, aby se připravené změny propsaly do databáze.

Pro Windows:

python manage.py migrate

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py migrate

Vytvoření prvního uživatele

Nyní nastal čas podívat se do administrátorského rozhraní. Administrátorské rozhraní umožňuje vytvářet nové uživatele, pro přístup do něj se ale musíme přihlásit. Tento problém ve stylu Hlavy 22 vyřešíme pomocí příkazu do terminálu.

Pro Windows:

python manage.py createsuperuser

Pro MacOs nebo Linux:

python3 manage.py createsuperuser

Terminál se nás postupně zeptá na uživatelské jméno, e-mail a heslo. Postupně vyplníme všechny údaje a otevřeme si stránku pro přihlášení, kam naše uživatelské jméno a heslo zadáme.

Po přihlášení vidíme modely Users a Groups. Náš model Kurz tam ale není, ten musíme nejprve zaregistrovat.

Registrace modelu

Registrace modelu je jednoduchá, stačí vložit následující kód do souboru admin.py.

from django.contrib import admin
from . import models
admin.site.register(models.Kurz)

Po obnovení stránky již model vidíme. Zkus si nyní přidat nějaký záznam do našeho modelu pomocí tlačítka ‘Add’ v administraci projektu. Všimni si, že díky vhodně zvoleným datovým typům jednotlivých polí je jednoduché zadat data ve správném formátu.

Úkol

Czechitas potřebují spravovat nejen kurzy, ale i tradiční firemní agendu, mezi kterou patří kontakty se sponzory, partnery a dalšími důležitými osobami. Vytvořme si základ jednoduchého CRM systému (Customer Relationship Management), který by takovou agendu dokázal obstarat.

 • Uvnitř svého projektu czechitas založ novou aplikaci crm.
 • Vytvoř pohled, který přivítá uživatele na úvodní straně textem “Vítej v CRM systému Czechitas!”
 • Vytvoř model Kontakt, který bude reprezentovat kontakt na nějakou osobu. U kontaktu eviduj jméno, příjmení, e-mail a datum posledního kontaktu. Vyber pro každý údaj vhodný typ pole. Přidej aplikaci do souboru settings.py a proveď migraci databáze.
 • Zaregistruj model do administrátorského rozhraní a vytvoř testovací záznam.