2

Úvod do vývoje webu

Řekneme si něco o tom, jak vlastně vyvíjíme web.

V této lekci si řekneme něco o tom, jak vlastně provádíme vývoj webu.

O vývoji webu

Vývoj a provoz webu je disciplína, která v sobě zahrnuje několik složek.

Definice toho, jak by webová stránka měla vypadat, nazýváme kódování. Zpravidla prováděno v jazyce HTML s využitím kaskádových stylů (CSS). HTML a CSS vlastně poskytují informace pro webový prohlížeč, jaké informace má zobrazit a jak je naformátovat.

K vytvoření webové stránky mohou stačit pouze tyto jazyky. Jedná se především o weby, které zobrazují nějaké statické informace (např. osobní web, životopis atd.). Všechny informace, které stránka obsahuje, pak musí být vloženy do HTML souborů jako text a stránka nemůže obsahovat žádné prvky pro komunikaci mezi uživatelem a správcem webu (např. formuláře).

Většina dnešních webů by si pouze s HTML nevystačila. Chceme-li si například vytvořit zpravodajský server, chceme dát uživatelům možnost přihlášení (placené články, diskuse) a editorům webu chceme poskytnout příjemné prostředí, kam mohou vkládat své články. Takový web již musí být propojený s nějakým úložištěm dat, nejčastěji s databází. V databázi jsou uloženy články, informace o uživatelských článcích, diskusní příspěvky, kategorie článků, obrázky a spousta dalších informací. Takový web již musí být naprogramovaný, protože HTML si neumí načíst informace s databáze nebo zajistit přihlášení uživatele.

Prostředí pro vývoj webu

K vývoji webu existuje nepřeberné množství technologií. Například tento článek jich zmiňuje 51, v reálu jich ale bude mnohem víc. Často se používá pojem “framework”, i když se nehodí na všechny používané technologie. Framework si můžeme zjednodušeně představit jako něco, co rozšiřuje možnosti nějakého programovacího jazyka, podobně jako moduly v Pythonu.

Programovacích jazyků, které můžeme použít pro vývoj webu, je spousta. V souvislosti s webem je asi nejčastěji zmiňovaný JavaScript, který umožňuje stránce, aby byla “interaktivní”, tj. aby mohla reagovat na akci uživatele (např. kliknutí), aniž by se musela celá znovu načíst. Není však jediný, podobné služby nám může zajistit Typescript, který se používá především pro větší projekty (např. Microsoft Teams) nebo CoffeeScript. Existuje i varianta Pythonu označovaná jako Brython, která umožňuje vývoj interaktivních webových stránek v Pythonu.

Další programovací jazyky, které používáme pro vývoj webu, jsou C#, Python, PHP, Ruby, Java a řada dalších.

V některých případech můžeme webový vývoj jasně rozdělit na front-end a back-end. Front-end je část aplikace, která “je vidět”, a back-end ta část aplikace, která poskytuje data pro front-end. Obě tyto části jsou pak spojené a komunikují spolu. Jasně oddělené jsou tyto části v architektuře označované jako microservices, která se skládá ze spousty malých API, ke kterým posílají jednotlivé části front-endu své zprávy a zobrazují odpovědi. U této architektury mohou být front-end a back-end zcela nezávislé projekty a každý může být vyvíjen jinou technologií, v jiném jazyce atd.

Druhou možností je architektura označovaná jako model-view-controller, obvykle označované pod zkratkou MVC. Jednotlivé komponenty mají následující význam:

 • Model reprezentuje datovou strukturu. Pomocí modelu říkáme, s jakými daty bude naše aplikace pracovat, jaká bude ukládat do databáze atd.
 • View (pohled) převádí data do podoby vhodné k zobrazení uživateli.
 • Controller (řadič) reaguje na události uživatele.

My budeme využívat framework Django, který je založený na obdobném přístupu, který je označovaný jako model-template-views. Modely zde mají stejnou funkci jako v MVC architektuře. Šablony určují, jak má stránka vypadat (obsahují i HTML kód) a view připravuje data k zobrazení uživateli a řídí zpracování uživatelských požadavků.

MVT

Django

Na začátku si v našem vývojovém prostředí vytvoříme nový projekt.

Vytvoření projektu

Máš-li modul Django dobře nainstalovaný, měl by ti fungovat následující příkaz na vytvoření nového projektu:

django-admin startproject czechitas

Django vytvoří řadu souborů, z nichž jsou pro nás důležité:

 • manage.py je skript, který zajišťuje správu naší aplikace, např. díky ní můžeme aplikaci spustit.
 • czechitas/settings obsahuje nastavení aplikace (např. nastavení připojení k databázi).
 • czechitas/urls.py obsahuje URL adresy, které jsou dostupné v naší aplikaci (ukážeme si později).

Příkaz ti vytvoří nový webový projekt. Tento projekt už si můžeš zkusit spustit pomocí příkazu

cd czechitas
python manage.py runserver

Zkus si nyní otevřít tento odkaz, ve kterém by měl běžet tvůj nový projekt. Adresa 127.0.0.1 je adresa tvého počítače, často se používá slovní název locahost. Nepřipojuješ se tedy nikam do internetu, ale pracuješ na svém počítači.

MVT

Vytvoření aplikace

Aplikace v django je složena do funkčních celků, které označujeme jako app (aplikace). Jednotlivé aplikace jsou mezi sebou relativně nezávislé a v jednom projektu jich samozřejmě můžeme mít více.

Pro Windows:

python manage.py startapp courses

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py startapp courses

Nová aplikace obsahuje následující soubory:

 • admin.py obsahuje modely, které budou přístupné v administrátorském rozhraní.
 • migrations/ je adresář s tzv. migracemi. Migrace je úprava struktury databáze, ke které dochází, pokud měníme data, jaká aplikace ukládá.
 • models.py obsahuje definici modelů.
 • tests.py obsahuje definici automatických textů.
 • views.py je soubor s definicí pohledů.

Po vytvoření prvního modelu již máme plnohodnotnou aplikaci a je ji nutné přidat do seznamu INSTALLED_APPS, který najdeme v souboru settings.py. Vidíme, že samotný seznam již obsahuje nějaké hodnoty. To jsou aplikace, které se starají o běh základních funkcí, jako je administrátorské rozhraní nebo přihlašování uživatelů.

INSTALLED_APPS = [
 'courses.apps.CoursesConfig',
 'django.contrib.admin',
 'django.contrib.auth',
 'django.contrib.contenttypes',
 'django.contrib.sessions',
 'django.contrib.messages',
 'django.contrib.staticfiles',
]

Vytvoření pohledu

Začneme s tím, že si vytvoříme pohled. Náš pohled bude velmi jednoduchý a zobrazí jen jednoduchý text “Vítej na webu Czechitas”. Vyzkoušíme si na něm ale základní techniku vytvoření pohledu a přiřazení URL adresy.

Pohled vytvoř v souboru views.py. Django umožňuje vytvářet dva typy pohledů - pohledy založené na třídě (class-based) a pohledy založené na funkci (function-based). Doporučuji ti využívat pohledy založené na třídě, protože jsou přehlednější a využívají techniku, kterou již známe, a tou je dědičnost.

Nový pohled může dědit od celé řady tříd, tvůj první pohled bude dědit od třídy TemplateView. Tento pohled umí zobrazit nějakou šablonu.

from django.views.generic.base import TemplateView


class IndexView(TemplateView):
  template_name = "index.html"

Dále vytvoříme šablonu. V adresáři courses si vytvoříme nový adresář templates, do kterého přidáme soubor index.html. Obsah souboru pak může být libovolný, pro jednoduchost stačí třeba vloži nějaký nadpis.

<h1>Vítejte na webu Czechitas!</h1>

Přidání URL adresy

Nyní máš vytvořený pohled, ale zatím si jej nemůžeš otevřít, protože nemá přiřazenou žádnou adresu. Pojďme to napravit.

Je třeba provést dvě operace:

 1. Upravit soubor urls.py v adresáři czechitas (adresář projektu), aby uměl uživatele přesměrovat do aplikace courses.
 2. Upravit soubor urls.py v adresáři courses (adresář aplikace), aby tato aplikace uměla uživatele přesměrovat na náš pohled.

Začni s prvním krokem, tj. s úpravou souboru czechitas/urls.py:

from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include("courses.urls")),
]

A následuje druhý krok, tj. vytvoření souboru courses/urls.py:

from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
  path('', views.IndexView.as_view(), name='index'),
]

Pokud si nyní otevřeme námi přidanou url adresu, zobrazí se požadovaný text “Vítej na webu Czechitas!”.

Cvičení

1

Vytvoření pohledu

zapni hlavu

Na webu Czechitas je nejen úvodní stránka, ale řada dalších stránek. Jednou z ní je stránka s kontakty.

Vytvoř pohled ContactsView a k němu šablonu contacts.html, která bude obsahovat nějaké kontaktní informace.

Do souboru kurzy/urls.py přidej adresu stránky s kontakty. V seznamu urlpatterns přibude nová hodnota:

path("contacts", views.ContactsView.as_view(), name="contacts")

Celý soubor tedy bude vypadat takto:

from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
  path('', views.IndexView.as_view(), name='index'),
  path("kontakty", views.ContactsView.as_view(), name="contacts")
]

Otevři si odkaz http://127.0.0.1:8000/kontakty/ a ověř, že se zobrazí stránka s kontakty.

Bonusy

2

O nás

zapni hlavu

Podobně jako v předchozím případě přidej stránku “O nás”, která bude obsahovat nějaký stručný text o tom, co je Czechitas a čím se zabývá.

Migrace databáze

Dalším důležitým pojmem je migrace. Migrace je vlastně soupis změn v databázi. Pokud totiž definujeme nový model, potřebujeme pro něj vytvořit tabulku v databázi, abychom záznamy tohoto modelu měli kam ukládat a odkud je načítat. Takový soupis změn označujeme jako migrace databáze. První migraci nám vytvoří django automaticky, protože potřebujeme vytvořil základní tabulky, jako třeba tabulku pro informace o uživatelích.

Poté zadáme příkaz pro provedení migrace.

Pro Windows:

python manage.py migrate

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py migrate

Už v základu v sobě má například aplikaci auth, která zajišťuje přihlášení uživatele pomocí hesla. Aplikace admin obsahuje administrátorské rozhraní, ve kterém můžete neomezeně prohlížet, upravovat, přidávat a mazat data v aplikaci.

Čtení na doma: Nastavení databáze

Při práci s frameworkem Django můžeme použít jednoduchou databázi SQLite, která je v nastavena jako výchozí, nebo použít jinou databázi, nejčastěji PostgreSQL. Příklad nastavení PostgreSQL databáze je níže. Pro úspěšné nastavení potřebujeme následující:

 • adresu serveru, kde databáze běží (pole HOST),
 • uživatelské jméno a heslo pro připojení k databázi (pole USER, PASSWORD),
 • jméno databáze (pole NAME),
 • pole ENGINE pak určuje typ databáze, ke které se připojujeme.
DATABASES = {
 'default': {
  'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
  'NAME': 'moje_databáze',
  'USER': 'jirka',
  'PASSWORD': 'supertajne_heslo',
  'HOST': 'localhost',
  'PORT': '5432',
 }
}

Vytvoření modelu

Nyní můžeme vytvořit náš první model. Náš první model bude reprezentovat kurzy, na které se budou moci uživatelé přihlašovat. Každý model charakterizuje řada datových polí a u každého pole nastavujeme jeho typ. Na to v Pythonu nejsme moc zvyklí, naše webová aplikace ale bude ukládat data do databáze a v takovém případě se hodí vědět, jaká data bude v sobě model mít.

Model je ve skutečnosti další třída, která dědí od základní třídy Model. Přidáme našemu kurzu celkem pět datových polí.

Údaj Datový typ
Jméno text
Začátek datum a čas
Konec datum a čas
Popis text
Cena celé číslo

Pro naše datové typy využijeme následující třídy:

Datový typ Třída
text CharField
datum a čas DateTimeField
celé číslo IntegerField

U textových polí je dobré nastavit maximální délku textu, kterou vložíme jako pojmenovaný parametr do závorek při vytváření třídy.

class Course(models.Model):
 name = models.CharField(max_length=100)
 start = models.DateTimeField()
 end = models.DateTimeField()
 description = models.CharField(max_length=1000)
 price = models.IntegerField()

Nyní vytvoříme migraci, tj. připravíme skript, který obsahuje všechny informace o našem modelu:

Pro Windows:

python manage.py makemigrations

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py makemigrations

Terminál nám odpoví následující:

Migrations for 'courses':
 courses\migrations\0001_initial.py
  - Create model Kurz

Pokud si otevřeme adresář migrations, uvidíme v něm nový soubor 0001_initial.py, který obsahuje popis našeho modelu. Nyní musíme migraci spustit, aby se připravené změny propsaly do databáze.

Pro Windows:

python manage.py migrate

Pro MacOS nebo Linux:

python3 manage.py migrate

Vytvoření prvního uživatele

Nyní nastal čas podívat se do administrátorského rozhraní. Administrátorské rozhraní umožňuje vytvářet nové uživatele, pro přístup do něj se ale musíme přihlásit. Tento problém ve stylu Hlavy 22 vyřešíme pomocí příkazu do terminálu.

Pro Windows:

python manage.py createsuperuser

Pro MacOs nebo Linux:

python3 manage.py createsuperuser

Terminál se nás postupně zeptá na uživatelské jméno, e-mail a heslo. Postupně vyplníme všechny údaje a otevřeme si stránku pro přihlášení, kam naše uživatelské jméno a heslo zadáme.

Po přihlášení vidíme modely Users a Groups. Náš model Kurz tam ale není, ten musíme nejprve zaregistrovat.

Registrace modelu

Registrace modelu je jednoduchá, stačí vložit následující kód do souboru admin.py.

from django.contrib import admin
from . import models
admin.site.register(models.Course)

Po obnovení stránky již model vidíme. Zkus si nyní přidat nějaký záznam do našeho modelu pomocí tlačítka ‘Add’ v administraci projektu. Všimni si, že díky vhodně zvoleným datovým typům jednotlivých polí je jednoduché zadat data ve správném formátu.

Cvičení

3

Pobočky

zapni hlavu

Vytvoř model Branch, který bude reprezentovat jednotlivé pobočky Czechitas. Model by měl uchovávat následující informace:

 • město, kde pobočka sídlí,
 • datum vzniku,
 • kontaktní e-mail,
 • počet zaměstnanců.

Proveď migraci databáze, zaregistruj model do administrátorského rozhraní a přidej několik záznamů.

Bonusy

4

Lidé

zapni hlavu

Nejdůležitější součástí Czechitas jsou lidé. Přidej model Person, který bude reprezentovat jednotlivé členy a členky Czechitas týmu. Každý model by měl obsahovat jméno, přijímení a e-mail, ale můžeš přidat i nějaké další informace, které považuješ za důležité.

Následně proveď migraci databáze, zaregistruj model a vytvoř testovací záznamy.

Čtení na doma: Množné číslo

V administrátorském rozhraní Django přidává na konec názvu modelu písmeno s, protože to je nejčastější způsob tvorby množného čísla v angličtině. Ne vždy je to ale správně, jak ukazuje například model Branch, kde by množné číslo správně mělo být Branches. Abychom toto vylepšili, vložíme dovnitř třídy Branch třídu Meta, která nastavuje různá metadata modelu. Této třídě pak nastavíme atribut verbose_name_plural jako řetězec s názvem našeho modelu v množném čísle.

class Branch(models.Model):
 city = models.CharField(max_length=100
 # Ostatní parametry jsou vynechané, aby zde nebylo řešení cvičení :-)
 
 class Meta:
  verbose_name_plural = "Branches"