3

Šablony a pohledy

Vytvoříme si jednoduché šablony a pomocí pohledů je zobrazíme uživatelům.

Nyní si ukážeme, jak naše modely a naše data zobrazit uživatelům.

Vytvoření seznamu kurzů

Víme, že webové stránky jsou vytovřené v jazyce HTML. Pojďme si tedy vytvořit HTML stránku, která bude obsahovat seznam našich kurzů. V rámci Djanga vytváříme tzv. šablony, což jsou HTML soubory, které jsou ale obohacené o speciální tagy. Přehled tagů, které jsou v Djangu k dispozici, najdeš zde. Šablony v Djangu ukládáme do adresáře templates.

Naše první šablona bude mít za úkol zobrazit kurzy, které jsou aktuálně v nabídce. Pro takový typ šablony je vhodné vložit do názvu list. Vytvoříme tedy šablonu templates/course_list.html.

Vytvoření pohledu

Začneme s tím, že vytvoříme pohled. Tentokrát náš pohled založíme na třídě ListView. Tato třída patří mezi generické pohledy, které mají zabudovanou určitou funkcionalitu a jsou svázány s nějakým modelem. Třída ListView má za úkol zobrazit uživateli seznam záznamů nějakého modelu. Nový pohled musí mít nastavené dvě klíčové informace:

 • model, jehož záznamy má zobrazit (atribut model),
 • šablonu, kterou má použít k vytvoření webové stránky (atribut template_name).

Vytvoříme tedy třídu CourseListView a nastavíme jí potřebné atributy.

from django.views.generic import ListView

class CourseListView(ListView):
  model = models.Course
  template_name = "course_list.html"

Našemu pohledu už můžeme přidat i URL adresu.

  path('kurzy/', views.CourseListView.as_view(), name='course_list'),

Vytvoření šablony

Pojďme dát šabloně nějaký obsah. Jako první vytvoříme seznam všech kurzů. K tomu využijeme speciální tag for. Ten slouží k vytvoření cyklu v rámci naší šablony. Tento speciální tag zapisujeme do páru značek {% %}, abychom ho odlišili od zbytku HTML kódu. Současně musíme přidat i ukončovací tag endfor, protože v jazyce HTML by nám nefungoval tradiční přístup Pythonu založený na mezerách.

Náš cyklus projde všechny kurzy v naší aplikaci a vypíše je. Všechny kurzy máme umístěné v proměnné object_list, což zařídí pohled CourseListView, resp. jeho mateřská třída ListView. Jako pomocnou proměnnou v cyklu využijeme proměnnou item, do které cyklus postupně vloží všechny naše kurzy.

Máme-li proměnnou item, můžeme nyní do naší webové stránky vypsat libovolnou informaci o našem kurzu. Začneme s polem name. Abychom vypsání názvu kurzu odlišili od odstatních proměnných, zapíšeme ho do dvojice značek {{ }}.

Níže je výsledný kód naší šablony.

<ul>
  {% for item in object_list %}
  <li>{{ item.name }}</li>
  {% endfor %}
</ul>

Cvičení

1

Pobočky

zapni hlavu
 • Vytvoř pohled BranchListView, který bude obsahovat seznam poboček. Vytvoř pro pohled šablonu a přiřaď mu adresu.

Bonus

2

Vytvoření pohledu

zapni hlavu
 • Pokud jsi v rámci předchozího bonusu přidala model Person, pracuj s ním. Pokud ne, nejprve ho do aplikace přidej podle zadání z předchozí kapitoly.
 • Vytvoř pohled a šablonu, které zobrazí seznam všech lidí, kteří jsou uložení v databázi.
 • Pohledu přiřaď URL adresu a ověř, že funguje.

Vazby mezi modely

Modely jsou často mezi sebou provázané. Například víme, že Czechitas organizují kurzy do témat, např. Programuju, Tvořím web atd. Pojďme si vytvořit model, který bude tyto kategorie reprezentovat a umožní uživatelům si např. filtrovat kurzy podle jejich zájmu.

class Category(models.Model):
 name = models.CharField(max_length=100)

Jako druhý krok upravíme model Course, kterému přidáme nové pole category, které je typu ForeignKey (tj. cizí klíč). Poli nastavíme parametr null jako True, což znamená, že toto pole nemusí mít vyplněnou hodnotu. Cizí klíč je ve skutečnosti vazba na jiný model. Tato konkrétní vazba je typu 1:N, což znamená, že jeden kurz má přiřazenou jednu kategorii, ale jedna kategorie může mít více kurzů.

class Kurz(models.Model):
 name = models.CharField(max_length=100)
 start = models.DateTimeField()
 end = models.DateTimeField()
 description = models.CharField(max_length=1000)
 price = models.IntegerField()
 category = models.ForeignKey(Kategorie, on_delete=models.SET_NULL, null=True)

Pokud bychom uvažovali složitější případ N:N (např. jako tagy u článků na blogu), pak můžeme využít pole ManyToManyField. Naopak pokud má být vazba 1:1, použijeme pole OneToOneField. V takovém případě bychom ale teoreticky mohli oba modely spojit do jednoho.

Následně opět provedeme migraci, abychom model přidali do databáze.

python manage.py makemigrations kurzy
python manage.py migrate

Abychom model Category viděli v administrátorském rozhraní, musíme jej ještě zaregistrovat v souboru admin.py.

admin.site.register(models.Category)

Cvičení

3

Kurzy a pobočky

zapni hlavu
 • Vytvoř vazbu mezi modely Branch a Course. Umísti cizí klíč tak, aby každý kurz náležel jedné pobočce a aby jedna pobočka mohla organizovat více kurzů.
 • Přidej informaci o pobočce do šablony course_list.html, aby byla informace o pobočce snadno dostupná uživatelům webu.

Bonus

4

Lidé a kurzy

zapni hlavu
 • Pokud jsi v rámci předchozího bonusu přidala model Person, pracuj s ním. Pokud ne, nejprve ho do aplikace přidej podle zadání z předchozí kapitoly.
 • Na jednom kurzu se zpravidla podílí více lidí. Přidej modelu Course dvě pole: lecturer a event_coordinator. Obě pole budou cizími klíči modelu Person.
 • Zkus nějakému kurzu nastavit nějaké osoby.

Pohled na detail kurzu

Stránka se seznamem zpravidla neobsahuje všechny dostupné informace, protože by to bylo nepřehledné. Namísto toho jsou do stránky vložené odkazy na stránku s detaily konkrétního záznamu, v našem případě vybraného kurzu.

Vytvoření pohledu

Před vytvořením pohledu bychom si měli připravit prázdný soubor, do kterého později vložíme šablonu. Náš soubor opět uložíme do adresáře teplates a pojmenujeme ho course_detail.html.

K vytvoření pohledu na jeden konkrétní záznam vytvoříme nový pohled na základě dalšího z generických pohledů, a to DetailView. Jak už název napovídá, jedná se o pohled na jeden vybraný záznam. Vytvoříme tedy nový pohled CourseDetailView a opět mu nastavíme atributy model a template_name.

class CourseDetailView(DetailView):
  model = models.Course
  template_name = "course_detail.html"

Vytvoření šablony

Pojďme nyní vložit náš kód do šablony. Ke konkrétnímu záznamu budeme přistupovat pomocí proměnné object, což je opět umožněno díky mateřské třídě DetailView.

Vyzkoušejme si ještě další důležitou součást frameworku Djagno – šablonové filtry (template filters). Ty nám umožňují upravit nějakou informaci předtím, než ji zobrazíme uživatelům. Uvažujme třeba, že budeme chtít zobrazit zvlášť datum workshopu a zvlášť čas začátku a konce. Abychom z pole zacatek získali pouze datum, využijeme filtr date. Filtry píšeme do dvojice složených závorek a za znak |. Dále využijeme filtr time pro získání času začátku a konce kurzu.

Seznam všech dostupných kurzů najdeš v dokumentaci.

<h2>{{ object.name }}</h2>

<h3>Kdy</h3>
<p>{{ object.start | date }} <br /> {{ object.start | time }}-{{ object.end | time }}</p>
<h3>Cena</h3>
<p>{{ object.price }} Kč</p>

<p>{{ object.description }}</p>

Vytvoření odkazů

Pohled a šablonu máme připravené, ale zatím nemají uživatelé možnost se k nim dostat. Musíme opět pohledu přiřadit nějakou adresu. Adresa tentokrát musí obsahovat jeden důležitý prvek, a to je označení kurzu, který má stránka zobrazit. Toto označení vložíme do adresy jako číslo, které bude svázané s primárním klíčem nějakého záznamu. Primární klíč vytváří django u všech modelů automaticky a je posloupností celý čísel jdoucí od 1.

Pokud chceme nějaký parametr vložit do adresy, vkládáme ho do dvojice špičatých závorek. Zapisujeme tam typ hodnoty (jde o celé číslo, takže píšeme int) a název pole. Jako název pole napíšeme pk. Mezi typ a název hodnoty vložíme dvojtečku.

  path('kurz/<int:pk>', views.CourseDetailView.as_view(), name='course_detail'),

Následně upravíme šablonu course_list.html, aby k názvům kurzů vkládala i odkazy na detaily jednotlivých kurzů. K tomu využijeme tag url. Protože jde o tag, zapíšeme ho do dvojice {% %}. Následně přidáme název URL adresy course_detail a hodnotu, která bude vložena jako parametr do adresy, tedy primární klíč kurz.pk.

<h2>Seznam kurzů</h2>
<p>Zde vidíte aktuální nabídku kurzů</p>
<ul>
  {% for item in object_list %}
  <li><a href="{% url 'course_detail' item.pk %}">{{ item.name }}</a></li>
  {% endfor %}
</ul>

Nyní se uživatel může prokliknout ze seznamu kurzů na detail vybraného kurzu.

Cvičení

5

Vytvoření pohledu

zapni hlavu

Umožni uživatelům podívat se na detail vybrané pobočky

 • Vytvoř pohled a šablonu pro zobrazení detailů pobočky.
 • Přiřaď pohledu URL adresu.
 • Přidej své šabloně se seznamem poboček odkazy, aby se uživatel mohl na detail pobočky ze seznamu prokliknout.

Bonus

6

Navigační panel

zapni hlavu

Využij tag url a vytvoř ve své aplikaci navigační panel. Zatím ho přidej pouze do šablony index.html a později si ukážeme, jak ho vložit do všech stránek. Odkazy by měly vést na stránku se seznamem kurzů, stránku s kontakty a případě i na další stránky, které jsi v rámci své práce zatím vytvořil(a). Pro odkazy můžeš využít např. nečíslovaný seznam.