4

Formuláře

Přidáme formuláře, aby s námi mohl uživatel komunikovat.

Pojďme se nyní podívat na to, jak vytvořit formuláře, pomocí kterých uživatelů komunikují s aplikací.

Formuláře

Na začátku přidáme do aplikace model Application. Pokud se uživatel přihlásí do kurzu, ve skutečnosti vytvoří jeden záznam tohoto modelu a ten uloží do databáze.

class Application(models.Model):
  email = models.CharField(max_length=100)
  first_name = models.CharField(max_length=100)
  last_name = models.CharField(max_length=100)
  motivation = models.TextField()
  course = models.ForeignKey(Course, on_delete=models.SET_NULL, null=True)

Abychom vytvořili nový záznam, můžeme vytvořit nový pohled na základě dalšího z generických pohledů, a to konkrétně CreateView. To patří do skupiny generických pohedů, které jsou určeny k úpravám záznamů. Dalšími takovými jsou UpdateView, DeleteView a obecný pohled FormView.

Po přidání modelu je potřeba provést migraci databáze a zaregistrovat model do administrátorského rozhraní.

Přidání formuláře

Následně přidáme šablonu, kterou uložíme do souboru application_create.html. Šablona je poměrně jednoduchá, bude obsahovat tag <from>, do kterého vložíme {{ form.as_p }}. Tím říkáme, že chceme využít výchozí způsob frameworku Django na vykreslení formuláře, který si ještě vysvětlíme. Následně přidáme tag <input>, které vloží tlačítko pro uložení vstupu ve formuláři.

<form method="post">{% csrf_token %}
  {{ form.as_p }}
  <input type="submit" value="Odeslat">
</form>

Následně vytvoříme pohled CreateApplicationView, který bude dědit od třídy CreateView. Pohledu přidáme atributy model, template_name a fields. Atribut fields určuje, která pole se v našem formuláři zobrazí.

from django.views.generic import ListView, CreateView

class ApplicationCreateView(CreateView):
  model = models.Application
  template_name = "application_create.html"
  fields = ["email", "first_name", "last_name", "motivation", "course"]

Zobrazení formuláře bychom měli, je však třeba vyřešit, co se stane po jeho uložení. O uložení dat do databáze se postará Django, je však třeba vytvořit stránku, na kterou je uživatel přesměrován po vyplnění formuláře. Nejprve pro ni vytvoříme jednouduchou šablonu, kterou uložíme jako application_confirmation.html.

<h2>Potvrzujeme přijetí přihlášky</h2>

V nejbližší době se ti ozveme s dalšími informacemi.

Protože půjde o stránku, která pouze zobrazí jednoduchou zprávu s poděkováním, můžeme vytvořit jednoduchý pohled, který bude dědit od třídy TemplateView. Pohled musí mít nastavený atribut template_name, který určuje cestu k naší šabloně.

from django.views.generic.base import TemplateView

class ApplicationConfirmation(TemplateView):
  template_name = "application_confirmation.html"

Pohledu následně přiřadíme adresu, abychom si jej mohli zobrazit v prohlížeči.

  path('prihlaska/', views.ApplicationCreateView.as_view(), name='application_create'),
  path('prihlaska/potvrzeni/', views.ApplicationConfirmation.as_view(), name='application_confirmation'),

A jako poslední krok nastavíme pohledu ApplicationCreateView atribut success_url, kterému přiřadíme adresu application_confirmation. Aby došlo k překladu názvu adresy na adresu, použijeme funkci reverse_lazy.

from django.urls import reverse_lazy

class ApplicationCreateView(CreateView):
  model = models.Application
  template_name = "create_application.html"
  fields = ["email", "first_name", "last_name", "motivation", "course"]
  success_url = reverse_lazy("application_confirmation")

Nepovinné parametry

Ve výchozím nastavení jsou všechny parametry povinné. Chceme-li mít pole nepovinné, musíme nastavit dva parametry blank a null na hodnotu True. Parametry jsou dva, protože blank řeší povinnost vyplnit pole na úrovni formuláře a null na úrovni databáze. Ve většině případů má smysl nastavit oba parametry, mohou však nastat situace, kdy třeba nastavíme pouze hodnotu null (např. v případě, že hodnotu dodatečně dopočítáváme).

Níže vidíme příklad přidaného pole phone_number, které není povinné.

class Application(models.Model):
 email = models.CharField(max_length=100)
 first_name = models.CharField(max_length=100)
 last_name = models.CharField(max_length=100)
 motivation = models.TextField(max_length=100)
 phone_number = models.TextField(max_length=15, blank=True, null=True)

Nepovinné pole má též výhodu v tom, že přidáváme-li ho do modelu, k němuž už existují záznamy, Django po nás nebude požadovat hodnotu daného pole pro již existující záznamy.

Cvičení

1

Vídej do týmu!

zapni hlavu

Připrav rozhraní, pomocí kterého se mohou noví zájemci hlásit jako členové týmu. Pokud zatím nemáš vytvořený model Person, zkopíruj si ho z kódu níže a proveď migraci databáze.

class Person(models.Model):
 first_name = models.CharField(max_length=100)
 last_name = models.CharField(max_length=100)
 email = models.CharField(max_length=100)
 • Uprav model Person tak, aby obsahovat pole active, které bude obsahovat informaci o tom, jestli je člen aktivní. Člen bude aktivní až poté, co jej jako aktivní označí někdo z Czechitas týmu. Vytvoř tedy pole typu BooleanField a jako parametr default nastav hodnotu False, tj. vlož do modelu Person následující řádek:
active = models.BooleanField(default=False)
 • Vytvoř pohled PersonRegister, která bude sloužit k registraci nového člena týmu. Pohledu vytvoř šablonu a nastav adresu.
 • Vytvoř pohled a šabonu, na které bude uživatel přesměrován poté, co bude jeho přihláška zaregistrována. Chceš-li si ušetřit práci, můžeš uživatele přesměrovat na již existující pohled ApplicationConfirmation, protože tento obecný text se hodí pro oba případy.
 • Otestuj formulář a zkontroluj, že se nová hodnota objeví v databázi.

Úprava vzhledu formuláře

Formulář jsme sice vytvořili, ale vypadá poněkud nemoderně. Abychom dosáhli lepšího vzhledu, můžeme využít řadu existujících a zdarma dostupných nástrojů, například nějaký CSS framework. Mezi často používané CSS frameworky patří například Bootstrap, Materialize, Bulma atd. Přehled dalších frameworků najdeš například v tomto článku.

Bootstrap

Framework Boostrap vyvinula společnost Twitter. Boostrap lze poměrně snadno využít v naší aplikaci, a to s využitím modulu django-bootstrap4.

Ten je potřeba nejprve nainstalovat příkazem

pip install django-bootstrap4

Případně pomocí

pip3 install django-bootstrap4

Následně musíme přidat 'bootstrap4' do seznamu aplikací INSTALLED_APPS v souboru settings.py.

Dále vytvoříme šablonu base.html, která bude jakýmsi základem naší aplikace a která bude určovat vzhled stránky. V šabloně musíme použít speciální tag load, abychom nahráli dodatečnou množinu tagů z frameworku bootstrap. Následně využijeme nově přidané tagy bootstrap_css a bootstrap_javascript.

{% load bootstrap4 %}

{% bootstrap_css %}
{% bootstrap_javascript jquery='full' %}

{% block content %}

{% endblock %}

Dále upravíme šablonu application_create.html a k vytvoření formuláře použijeme tag bootstrap_form.

{% extends "base.html" %}
{% load bootstrap4 %}

{% block content %}
<form method="post">{% csrf_token %}
  {% csrf_token %}
  {% bootstrap_form form %}
  {% buttons %}
    <input type="submit" value="Odeslat" class="btn btn-primary">
  {% endbuttons %}
</form>
{% endblock %}

Přečtení kurzu z adresy

Náš formulář funguje, ale není uživatelsky přívětivý, protože obsahuje výběr konkrétního kurzu a těch mohou být i desítky. Lepší by bylo, kdyby mohl uživatel otevřít přihlášku ze stránky vybraného kurzu a informace o vybraném kurzu by se doplnila automaticky. Abychom toho dosáhli, musíme přidat metodu form_valid(), která je spuštěna při vyplnění formuláře a slouží k jeho validaci. My budeme uvažovat, že ID kurzu je v URL adrese, odkud ji načteme do proměnné course_id. Přístup k této proměnné nám zajistí atribut kwargs, který v sobě agreguje různé informace z různých metod a můžeme si jej představit třeba jako domovní nástěnku, kam různí obyvatelé domu umisťují informace, které chtějí sdílet s ostatními.

Následně informaci přiložíme k objektu form.instance. Nakonec využijeme funkci super(), protože jsme provedli jen malou úpravu a zbytek práce ponecháme na mateřské třídě.

class ApplicationCreateView(CreateView):
  model = models.Application
  template_name = "application_create.html"
  fields = ["email", "first_name", "last_name", "motivation", "course"]
  success_url = reverse_lazy("application_confirmation")

  def form_valid(self, form):
    course_id = self.kwargs['pk']
    course = models.Course.objects.get(pk=course_id)
    form.instance.course = course
    return super().form_valid(form)

Následně musíme provést malou úpravu, aby aplikace počítala s výskytem klíče kurzu v URL adrese.

  path('prihlaska/<int:pk>/', views.VytvorPrihlasku.as_view(), name='application_create'),

Nyní přidáme na stránku detailů kurzu tlačítko s odkazem na přihlášku. Využijeme tag bootstrap_button, aby náš odkaz vypadal jako tlačítko. Pro vygenerování adresy využijeme tag url, který již známe. Pouze je potřeba vytvořit adresu jako první krok a uložit ji do proměnné target_url, abychom se vyhnuli využití vnořených tagů.

{% load bootstrap4 %}
<h2>{{ object.name }}</h2>

<h3>Kdy</h3>
<p>{{ object.start | date }} <br /> {{ object.start | time }}-{{ object.end | time }}</p>
<h3>Cena</h3>
<p>{{ object.price }} Kč</p>

<p>{{ object.description }}</p>

{% url 'application' object.pk as target_url %}
{% bootstrap_button "Přihlásit se" href=target_url button_type="link" button_class="btn-info" %}

Nyní se může uživatel snadno přihlásit, aniž by musel řešit výběr kurzu ze seznamu.